Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2001 ]

ΠΟΛ.1106/11.4.2001 Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. που προέρχεται από μετασχηματισμό, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή του Ν.2166/1993

(Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. που προέρχεται από μετασχηματισμό, με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/1972 ή του Ν.2166/1993)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1038678/10318/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β'
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1106

ΘΕΜΑ: Καθορισμός σε ευρώ του κατώτερου ύψους του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που προέρχεται από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 ή του ν.2166/1993.

 Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ.1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α').

β) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α').

γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α').

δ) Τις διατάξεις της υποπερ. αγ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α').

ε) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α').

στ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ζ) Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 303/5.5.2000 (ΦΕΚ 594/Β') απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης".

η) Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Αποφασίζουμε


1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300.000 ευρώ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οταν προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ.1297/1972.

β) Οταν απορροφά κλάδο ή τμήμα άλλης επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ.1297/1972.

γ) Των επωφελούμενων από τη διάσπαση Α.Ε., εφόσον η διάσπαση γίνεται με τις διατάξεις του Π.Δ.498/1987 (ΦΕΚ 236/Α') και του Ν.Δ.1297/1972.

δ) Οταν προέρχεται από το μετασχηματισμό επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' έως και στ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2166/1993.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1.1.2002 και εφεξής.

3. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 Α.Ε., που έχουν προέλθει κατ' εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας και του άρθρου 7 του Ν.2386/1996, υποχρεούνται να εκφράσουν το μετοχικό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των μετοχών τους σε ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.2842/2000.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο