Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-04-2001 ]

ΠΟΛ.1105/5.4.2001 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απολυόμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απολυόμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1036906/643/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Αρετούλη
Τηλέφωνο: 3375314-6

ΠΟΛ.: 1105

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απολυόμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.
1036906/643/Α0012/ΠΟΛ.1105/5.4.2001

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Ι. Φορολογία εισοδήματος
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2238/1994 ορίζεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 45, φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης, τα ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους δικαιούχους με βάση:
α) Το άρθρο 1 του Β.Δ.16/18.7.1920 (ΦΕΚ 158/Α').
β) Το Ν.2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α').
γ) Το άρθρο 94 του Ν.Δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α').
Ο φόρος υπολογίζεται με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 9 στο καθαρό ποσό της αποζημίωσης, μετά την αφαίρεση ποσού 1.000.000 δρχ., που δεν θεωρείται εισόδημα και παρακρατείται κατά την πληρωμή της στο δικαιούχο.
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν.2238/1994, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται φορολογείται με την πιο πάνω κλίμακα.
3. Από όσα αναφέρονται πιο πάνω και κυρίως από τις φράσεις "φορολογούνται αυτοτελώς, εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης" και "Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζημίωσης υπερβαίνει εκείνο που θα έπρεπε να του καταβληθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που του καταβάλλεται φορολογείται με την πιο πάνω κλίμακα", προκύπτει ότι το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 που καταβάλλεται από τον εργοδότη σε απολυόμενους μισθωτούς λόγω διακοπής της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, θεωρείται εισόδημα για το δικαιούχο, που φορολογείται αυτοτελώς συναθροιζόμενο με το νόμιμο ποσό της αποζημίωσης αυτής με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 και εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση.
4. Συνεπώς, το επιπλέον ποσό της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 που καταβάλλεται από τον εργοδότη στους απολυόμενους μισθωτούς λόγω διακοπής της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί δωρεά από τον εργοδότη προς τους απολυόμενους μισθωτούς και να φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.118/1973.
5. Τέλος, σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να ελέγχεται από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ το "πραγματικό" της καταβολής από τον εργοδότη του επιπλέον ποσού της αποζημίωσης του Ν.2112/1920 προς τους απολυόμενους μισθωτούς.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο