Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-04-2001 ]

ΠΟΛ.1103/11.4.2001 Αξιοποίηση δυνατοτήτων TAXIS για διενέργεια προσωρινών ελέγχων στο ΦΠΑ

(Αξιοποίηση δυνατοτήτων TAXIS για διενέργεια προσωρινών ελέγχων στο ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2001
Αρ.Πρωτ.: 1038272/6266/ΔΕ-Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1103

ΘΕΜΑ: Αξιοποίηση δυνατοτήτων TAXIS για διενέργεια προσωρινών ελέγχων στο ΦΠΑ.
1038272/6266/ΔΕ-Β/

Το σύστημα TAXIS προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και συμβάλλει σε υψηλό βαθμό στην εύρυθμη εσωτερική λειτουργία των ΔΟΥ. Το προσωπικό των ΔΟΥ έχει εκπαιδευτεί στη χρήση των υποσυστημάτων TAXIS και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Το σύστημα TAXIS συγκεντρώνει καθημερινά ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών που πρέπει να αξιοποιηθούν συστηματικά για ελέγχους και επομένως για περιορισμό της φοροδιαφυγής. Πρόσφατα (21.12.2000) η ΓΓΠΣ σας έχει διαβιβάσει αναλυτικές καταστάσεις φορολογούμενων υποκείμενων σε ΦΠΑ για να αξιοποιηθούν από κάθε ΔΟΥ. Οι καταστάσεις αυτές μπορούν να παράγονται τοπικά μέσω του υποσυστήματος ΦΠΑ σε περιοδική βάση, ώστε να υποστηρίξουν τον ελεγκτικό μηχανισμό της ΔΟΥ.

Ειδικότερα, θα πρέπει να παράγονται αναλυτικές καταστάσεις για όσους έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούν και τις προβλεπόμενες εκ του νόμου προθεσμίες.

Επιπροσθέτως, είναι εφικτό να παράγονται καταστάσεις για όσους είναι υπόχρεοι σε ΦΠΑ και δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους για υποβολή των σχετικών δηλώσεων. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ΔΟΥ, διότι η αξιοπιστία τους έχει άμεση σχέση με την ποιότητα του τοπικού Μητρώου, το οποίο αποτελεί ευθύνη της ΔΟΥ ως προς τη συντήρηση και την πληρότητά του.

Οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ σε συνεργασία με τους υπευθύνους των αρμόδιων τμημάτων, θα πρέπει άμεσα και αποτελεσματικά και ενεργοποιήσουν τις υπηρεσιακές διαδικασίες και τις δυνατότητες του TAXIS, για να μεγιστοποιήσουν την επίδοση της κάθε μιας ΔΟΥ ως προς τον έλεγχο απόδοσης ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που από τα στοιχεία του υποσυστήματος προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ή εκκαθαριστική, θα καλείται τηλεφωνικά ή με έγγραφη πρόσκληση ο υπόχρεος όπως εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών προσέλθει στη ΔΟΥ να υποβάλει τη σχετική δήλωση και να καταβάλει το ΦΠΑ με τις νόμιμες προσαυξήσεις και λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Αν από τα στοιχεία που διαθέτει κάθε ΔΟΥ προκύπτει η ανάγκη διενέργειας ελέγχου, να εκδίδεται εντολή προληπτικού ελέγχου για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ΚΒΣ και ΦΠΑ. Εφόσον διαπιστώνεται μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση του οφειλόμενου ΦΠΑ, θα επιδίδεται στον ελεγχόμενο Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (ΥΣΕ), στο οποίο θα ορίζεται προθεσμία τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε (τηλεφωνικά ή με έγγραφη πρόσκληση) ή του επιδόθηκε ΥΣΕ δεν προσέλθει για την απόδοση του ΦΠΑ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, τότε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει άμεσα εντολή προσωρινού ελέγχου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2859/2000 (πρώην άρθρο 40 του Ν.1642/1986). Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που προηγήθηκε η επίδοση ΥΣΕ, θα γίνεται νέα θεώρηση των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, θα συντάσσεται η σχετική έκθεση ελέγχου και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη λοιπή διαδικασία.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια του προληπτικού ή προσωρινού ελέγχου διαπιστωθούν περιπτώσεις παραβάσεων του ΚΒΣ (πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίηση παράνομων φορολογικών ταμειακών μηχανών, ύπαρξη και κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων με μη νόμιμες συναλλαγές κ.λπ.) που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του προσωρινού ελέγχου, θα παραδίδεται σχετικό σημείωμα στο προϊστάμενο της ΔΟΥ, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση του προσωρινού ελέγχου, όπου είναι δυνατό, να εκδοθεί προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου κατά το άρθρο 50 του Ν.2859/2000, να εκδοθεί εντολή τακτικού ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική αρχή (ΔΟΥ, ΤΕΚ, ΠΕΚ, ΕΘΕΚ, κατά περίπτωση).

Οταν εκδίδεται πράξη επιβολής ΦΠΑ, θα πρέπει απαραίτητα να ενημερώνεται το υποσύστημα με τα προβλεπόμενα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και η ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης.

Τέλος, για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των παραπάνω ενεργειών, επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Αποτελεσμάτων, το οποίο θα υποβάλλεται από κάθε ΔΟΥ ανά δίμηνο, μαζί με το Δελτίο Αποτελεσμάτων των ελέγχων με βάση την ΠΟΛ.1144/1998 και τις γενικές διατάξεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο