Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2001 ]

ΠΟΛ.1098/4.4.2001 Κατάργηση δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και οριστικής διαγραφής.

(Κατάργηση δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και οριστικής διαγραφής. )

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1037295/494/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1098

ΘΕΜΑ: Κατάργηση δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και οριστικής διαγραφής.

Κοινοποιούμε κατωτέρω, για ενημέρωση σας την 426/15-7-1999 (ΦΕΚ 1475/Β/20-7-1999) απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που αφορά το ανωτέρω θέμα.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1474


20 Ιουλίου 1999


.........................................................................................


Αριθ. 426

Κατάργηση δικαιολογητικών κατά τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και οριστικής διαγραφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 23 και 24 του Ν.4841/1930 (Α΄260) "περί αυτοκινήτων, κυκλοφορίας αυτών κλπ"

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 22/22/29 Ιανουαρίου 1931 (Α΄21) "περί κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων"

3. Την Στ/118955/1969 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί των όρων τοποθετήσεως και λειτουργίας συσκευών αυτομάτου καταγραφής ταχύτητας και λοιπών στοιχείων πορείας επί κατηγοριών τιμών αυτοκινήτων οχημάτων"

4. Την Στ/6768/1972 (Β΄236) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί ελέγχου των ταξιμέτρων των ταχογράφων"

5. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το Ν.2696/1999 (Α΄57).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ 303/1969 (Α΄195) "περί μεταφοράς προσωπικού δια λεωφορείων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως".

8. Το Ν.1350/1983 (Α΄55) "υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις".

9. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.588/1977 (Α΄148) "περί μεταβίβασης επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσεως μετά ή άνευ μετρητού".

10. Την Στ /1831/1978 (Β΄781) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων".

11. Την Στ/1832/1978 (Β΄103) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί στοιχείων αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων, καθορισμού κυριών χαρακτηριστικών αυτών και χορηγήσεως αδειών με την προσωρινή κυκλοφορία και προς δοκιμή αυτών" όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 10061 772/1995 (Β΄501) όμοια και ισχύει σήμερα.

12. Την Δ-16900/2550/1976 (Β΄828) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί τροποποιήσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των εν ισχύ κανονιστικών αποφάσεων, περί χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας Ι.Χ.".

13. Την 25193/1347/1983 (Β΄ 423) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών Δ-16900/2550/1976".

14. Την Στ 29884/1977 Β΄1288 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών "Τρόπος διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων".

15. Τις διατάξεις του άρθρου 24 Α του Ν.1558/1985 (Α΄137) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα", όπως προστέθηκε στο άρθρο αυτό, το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄154).

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

17. Την ανάγκη βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη, υπηρεσιών με τη κατάργηση δικαιολογητικών που δεν κρίνονται απαραίτητα, κατά την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και ρυμουλκούμενων, αποφασίζουμε: Καταργούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οχημάτων και αντικαθίστανται ως ακολούθως.

1. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων:

α) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του τεχνίτη εγκαταστάτη ταξιμέτρου και ταχογράφου και αντικαθίσταται με ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ.

β) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του κύριου και κατόχου του αυτοκινήτου οχήματος που αναφέρεται στην ημερομηνία αλλαγής του κινητήρος. Τα στοιχεία αυτά, θα αναγράφονται στη αίτηση του αιτούντος.

γ) Η επιθεώρηση των ενάριθμων αυτοκινήτων οχημάτων, όταν πρόκειται να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας λόγω μεταβίβασης, εφόσον υπάρχει ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου. Το καθεστώς της επιθεώρησης παραμένει σε ισχύ σε όσους Νομούς δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ, εκτός αν το όχημα έχει ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ άλλου Νομού.

2. Για την οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος:

α) Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία δηλωνόταν ο λόγος της οριστικής διαγραφής.

β) Η προσκόμιση της εξοφλητικής πράξης, εάν έχει παρακρατηθεί η κυριότητα του προς οριστική διαγραφή αυτοκινήτου οχήματος.

Τα γεγονότα των προαναφερομένων περιπτώσεων (α) και (β) θα αναφέρονται από τον αιτούνται στην αίτηση που υποβάλλεται για τον σκοπό αυτό.3. Για την αγορά επιβατηγού δημόσιας χρήσεως αυτοκινήτου:

Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του εργοδότη. Η προϋπηρεσία από την άσκηση του επαγγέλματος του μισθωτού επαγγελματία οδηγού, θα αποδεικνύεται από την προσκόμιση του βιβλιαρίου ενσήμων, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά, ή από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα που από το νόμο ασφαλίζεται σαν μισθωτός επαγγελματίας οδηγός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουλίου 1999

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο