Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-03-2001 ]

ΠΟΛ.1097/28.3.2001 Προσδιορισμός του φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

(Προσδιορισμός του φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1035557/617/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1097

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός του φόρου που επιβάλλεται στα εισοδήματα επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα – επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, καθώς και κάμπινγκ οι οποίες δεν τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., επιβάλλεται για τα εισοδήματα αυτά αυτοτελής φορολογία με την επιβολή κατ' αποκοπή ποσού φόρου ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης

Το ποσό του οφειλόμενου φόρου καταβάλλεται από τον υπόχρεο σε δύο δόσεις από τις οποίες η πρώτη, μέχρι την προτελευταία ημέρα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του και το οικείο τριπλότυπο καταβολής του φόρου επισυνάπτεται στην οικεία δήλωση φορολογίας και η επόμενη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου μήνα, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της οικείας δήλωσης του υποχρέου.

Στην κατηγορία αυτή δεν υπάγονται οι επιχειρήσεις που τηρούν με οποιονδήποτε τρόπο βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 118 του ίδιου νόμου, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, το ποσό του πρώτου κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα τους, αυξάνεται σε τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (4.300.000) δραχμές.

Εάν τα πρόσωπα αυτά αποκτούν εισοδήματα από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, από το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, αφαιρείται ποσό φόρου ίσο με αυτό που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε ποσό εισοδήματος ίσο με το αυξημένο ως ανωτέρω κλιμάκιο, δηλαδή σε εισόδημα 4.300.000 δραχ.

3. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 118, για τα νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ, κτλ) κοινοπραξίες και κοινωνίες, που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ και με την προϋπόθεση ότι αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από 3.100 κατοίκους, το ετήσιο συνολικό ποσό φόρου που καταβάλλεται γι' αυτά τα εισοδήματα αυτοτελώς, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, μειώνεται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

4. Για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

α) Ατομική επιχείρηση εκμεταλλεύεται στη Σίφνο, 5 τρίχωρα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, που είναι χαρακτηρισμένα από τον Ε.Ο.Τ. ως Α΄ τάξης. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει ως εξής:
Φόρος που αναλογεί με βάση την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 σε εισόδημα 4.300.000δρχ (το ποσό των 4.300.000 δρχ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2873/2000 ισχύει για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2000 και μετά)

274.000 δρχ

Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 σε 5 τρίχωρα διαμερίσματα Α΄ τάξης: 5 Χ 60.000 =

300.000 δρχ

Ποσό φόρου που πρέπει να καταβληθεί 300.000 - 274.000 =

26.000 δρχ


β) Ομόρρυθμη εταιρία εκμεταλλεύεται στους Παξούς 8 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, που είναι χαρακτηρισμένα από τον Ε.Ο.Τ. ως Β΄ τάξης. Ο υπολογισμός του φόρου θα γίνει ως εξής:

Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 : Χ 23.000 =

184.000 δρχ

Μείωση του φόρου κατά 40% 184.000 Χ 40% =

73.600 δρχ

Ποσό φόρου που πρέπει να καταβληθεί 184.000 - 73.600 =

110.400 δρχ
Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Με Ε.Υ.

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΙΟΝ.ΚΟΥΝΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο