Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2001 ]

ΠΟΛ.1095/4.4.2001 Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα στην Ελλάδα.

(Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1036263/10292/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΦΕΚ 2001Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επήλθαν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193Β΄) Α.Υ.Ο. "Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσης του".

γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και των έλεγχο τους και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση του φόρου, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα ευρισκόμενα στη χώρα μας, είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο. Εξαιρετικά, όταν τα ακίνητα αποκτώνται από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες και βρίσκονται στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για δηλώσεις οικονομικού έτους 2000 και επομένων.

3. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας, αναφορικά με το θέμα αυτό, παύει να ισχύει.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο