Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-10-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1806 ΕΞ 31.8.2016 Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου

(Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 31.08.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1806 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1806/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α) ο φορέας διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου με μορφή ανώνυμης εταιρίας, δύναται να υποχρεώσει τις εγκαταστημένες εντός αυτού επιχειρήσεις να καταβάλλουν πρόσθετο χρηματικό ποσό προκειμένου να σχηματίσει αποθεματικό για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών του.

Θα παρακαλούσαμε να μας υποδείξετε τον λογιστικό χειρισμό αυτού του πρόσθετα καταβαλλόμενα ποσού.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το άρθρο 28 του κανονισμού λειτουργίας της XXX όπως δημοσιεύτηκε στο XXX στο οποίο προβλέπεται ο εν λόγω σχηματισμός αποθεματικού.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τα εν λόγω ποσά είναι έσοδα του φορέα και αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο που επιβάλλονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον είναι σφόδρα πιθανό ότι θα εισπραχθούν.

Ο λογαριασμός των εσόδων που θα καταχωρηθούν, καθώς και το κονδύλι στην κατάσταση αποτελεσμάτων που θα εμφανισθούν (πωλήσεις, λοιπά συνήθη έσοδα ή λοιπά έσοδα και κέρδη), εξαρτώνται από τον χαρακτηρισμό του κονδυλίου βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αλλά και πρακτικής του κλάδου (ετησίως επιβαλλόμενο, σύνηθες για τη δραστηριότητα ή έκτακτο).

Από το καθαρό μετά από φόρους αποτέλεσμα της περιόδου, το εν λόγω ποσό εμφανίζεται στο λογαριασμό των αποθεματικών νόμων και καταστατικού.

Για παράδειγμα, αν το καθαρό μετά από φόρους αποτέλεσμα της περιόδου είναι 1.000 και τα εν λόγω ποσά (έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων) έστω 1.200, το ποσό των 1.200 θα εμφανισθεί στο λογαριασμό «αποθεματικά νόμων και καταστατικού» και το ποσό των (200) στα «αποτελέσματα εις νέο», δηλαδή θα μειώσει το σχετικό υπόλοιπο. Με τον τρόπο αυτό η συνολική καθαρή θέση της οντότητας παρουσιάζεται στο ορθό ποσό και ταυτόχρονα καλύπτεται η απαίτηση του νόμου για εμφάνιση του συγκεκριμένου ποσού σε «ειδικό αποθεματικό».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο