Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2002 ]

ΠΟΛ.1003/4.1.2003 Κοινοποίηση της 1107185/1355/Τ.& Ε.Φ./21-11-2001 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

(Κοινοποίηση της 1107185/1355/Τ.& Ε.Φ./21-11-2001 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1000925/27/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1003

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./21-11-2001 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./ 21-11-2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1598 Β./3-12-2001 και με την οποία ανακαθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ.
Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δή­λωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α 31/17.2.1998).
 
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 12του άρθρου 31 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285) με τις οποίες διαμορφώθηκαν σε Ευρώτα ποσά που αφορούν το τέλος συνδρομητών κι­νητής τηλεφωνίας.
 
γ. Την 1030753/384/Τ.& Ε.Φ./5.3.1998 απόφαση μας «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλω­σης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέ­λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού".
 
δ. Την 110C383/1330/AOCC6/31.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1485) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο­μικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυ­πουργούς Οικονομικών.
 
ε. Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, μετά τη διαμόρφωση σε Ευρώ των ποσών του τέλους αυ­τού.
 
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
 
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154 ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 , παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α38) και τη δια­πίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού, αποφασίζουμε:
 
1 . Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δή­λωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέ­λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως τα υπο­δείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτε­λούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1030753/384/Τ & Ε. Φ./ 5.3.1998 απόφαση μας.
 
3. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλε­φωνίας που εκδίδονται από 1 . 1 .2002.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο