Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-04-2001 ]

ΠΟΛ.1090/4.4.2001 Φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών προς την Υπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών

(Φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών προς την Υπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1012961/10118/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ι. Καθαρός - Αγ. Λυμπερόπουλος
Τηλέφωνο: 3375311, 3253767

ΠΟΛ.: 1090

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση των δωρεών προς την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.
1012961/10118/Β0012/ΠΟΛ.1090/4.4.2001


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Διεύθυνση φορολογίας εισοδήματος

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 8, όπως ισχύει σήμερα και του έκτου εδαφίου της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου ή τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αφαιρούνται και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν λόγω δωρεάς στα κοινωφελή ιδρύματα. Προκειμένου ο δωρητής να εκπέσει από το εισόδημά του δωρεές άνω του 1.000.000 δρχ. προς το ίδιο νομικό πρόσωπο, πρέπει να παρακρατήσει φόρο με συντελεστή 10% στο ποσό που υπερβαίνει το πιο πάνω όριο και να τον αποδώσει στη συνέχεια στο Δημόσιο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας για την επίδοση της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Οπως έχει γίνει δεκτό από την υπηρεσία μας με την υπ' αριθ. 1014087/10094/Β0012/ΠΟΛ.1045/10.2.2000 εγκύκλιό μας, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα ή οι επιχειρήσεις λόγω δωρεάς ή χορηγίας προς την Υπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, εκπίπτονται από το εισόδημα ή τα ακαθάριστα έσοδα, κατά περίπτωση, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 8 και της υποπερ. γγ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 για τα κοινωφελή ιδρύματα.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο πιο πάνω παρακρατούμενος φόρος 10% δεν βαρύνει την αντιπροσωπεία της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, αλλά τους ίδιους τους δωρητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και άρα δεν φορολογείται αυτή ως δωρεοδόχος. Σημειωτέον δε ότι ο δωρητής υποχρεούται στην παρακράτηση αυτή μόνο εφόσον επιθυμεί να εκπέσει από το εισόδημά του ή τα ακαθάριστα έσοδά του, αντίστοιχα εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τις πιο πάνω δωρεές.Β. Διεύθυνση φορολογίας δωρεών κ.λπ.

1. Κατά την ισχύουσα νομοθεσία στη φορολογία δωρεών (άρθρο 34 επ. του Ν.Δ.118/1973, ΦΕΚ 202/Α'), κάθε μεταβίβαση περιουσίας κινητής ή ακίνητης, ενσώματης ή ασώματης, αιτία δωρεάς, υπόκειται σε φόρο δωρεάς και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δικαιούχος της κτήσης (δωρεοδόχος).

Κατ' εξαίρεση, απαλλάσσεται από το φόρο η περιουσία που μεταβιβάζεται αιτία δωρεάς, εφόσον δικαιούχος της κτήσης είναι το Δημόσιο, οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Ορους Σινά και τα ΝΠΔΔ, αλλά και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν στην Ελλάδα, εφόσον αποδεδειγμένα αυτά επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή γενικά κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του Α.Ν.2039/1939.

Η Υπατη Αρμοστεία ως κλάδος των Ηνωμένων Εθνών είναι οργάνωση ανθρωπιστική και αυστηρά απολιτική, με αποκλειστική αποστολή την εξασφάλιση "διεθνούς προστασίας" και την αναζήτηση λύσεων για τα προβλήματα γενικώς των προσφύγων.

Τα Ηνωμένα Εθνη είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου, γιατί έχουν σαν οργανισμός δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Οι σκοποί του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι διατυπώνονται στα άρθρα 1 και 2 του χάρτη, είναι η διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας. Μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η λήψη τελέσφορων συλλογικών μέτρων για την πρόληψη και αποτροπή των απειλών κατά της ειρήνης κ.λπ., η ανάπτυξη μεταξύ των εθνών φιλικών σχέσεων που βασίζονται στο σεβασμό της αρχής της ισότητας των δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών κ.λπ., η διεθνής συνεργασία για την επίλυση διεθνών προβλημάτων οικονομικής, κοινωνικής, εκπολιτιστικής και ανθρωπιστικής φύσης και η προαγωγή και ενθάρρυνση του σεβασμού προς τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του.

Με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 104 και 105 του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οργανισμός αυτός απολαμβάνει, στο έδαφος του κάθε μέλους του, της νομικής ικανότητας που του είναι αναγκαία για να εξασκήσει τις λειτουργίες του και όλων των προνομίων που είναι αναγκαία για να επιτύχει τους σκοπούς του. Εξάλλου, με τις διατάξεις της σύμβασης "περί των προνομίων και ασύλιων των Η.Ε.", που κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.412/1947 (ΦΕΚ 205/Α'), ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει την ιδιότητα του νομικού προσώπου (άρθρο πρώτο) και τα εισοδήματά του απαλλάσσονται από κάθε άμεσο φόρο (άρθρο 2, τμήμα 7α').

Από το Μάρτιο του 1952 λειτουργεί στη χώρα μας αντιπροσωπεία της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Σκοπός της είναι η παροχή προστασίας και βοήθειας, υλικής και οικονομικής, στους πρόσφυγες για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών τους, μέχρι να επαναπατρισθούν στη χώρα προέλευσης ή να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα ή να ενσωματωθούν στη χώρα - άσυλο ή να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες.

3. Από όσα αναφέρθηκαν, είναι προφανές ότι η Υπατη Αρμοστεία, επιδιώκουσα τους κατά τα άνω σκοπούς, εντάσσεται στα ως άνω απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα και κάθε προς αυτή δωρεά δεν υπόκειται σε φόρο.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο