Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 16459/ 17.10.2016 Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αναλυτικής κατάστασης εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθ.:
Πρωτ. 16459
Διεκπ. 11562


(ΦΕΚ Β' 3376/19-10-2016)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) την παράγραφο 2 περίπτωση γ' του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 33 του Ν. 4304/2014 (ΦΕΚ Α' 234/ 23.10.2014),

β) τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3023/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 33 του Ν. 4304/2014,

γ) τις διατάξεις των άρθρων 7Β και 16Α του Ν. 3023/ 2002, όπως αυτά προστέθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 13 του Ν. 4304/2014,

δ) τις διατάξεις των άρθρων 8 και 15 του Ν. 3023/2002, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7, 11 και 33 του Ν. 4304/2014,

ε) τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ Α' 146/25.6.2002),

στ) την παράγραφο 2 περ. α' του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 225 του Ν. 4281/2014 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 175 παρ. 2 περ. α' του Ν. 4389/2016,

ζ) την υπ' αριθμ. 11109/27.7.2016 (ΦΕΚ 409 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Προέδρου της Βουλής με την οποία ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και

η) την από 26 Σεπτεμβρίου 2016 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 3Α του Ν. 3213/2003, με την οποία ενέκρινε το έντυπο αναλυτικής κατάστασης,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το περιεχόμενο του εντύπου αναλυτικής κατάστασης των εσόδων - δαπανών των υποψήφιων ή/και αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 16Α του Ν. 3023/2002.

Ειδικότερα, η αναλυτική κατάσταση εσόδων και δαπανών καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο