Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007986/2244/21.9.2016 Άμεση διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στα Δωδεκάνησα με την αδυναμία επιστροφής του ΦΠΑ για τις αγορές επισκεπτών εκτός χωρών της Ε.Ε. που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής

(Άμεση διευθέτηση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στα Δωδεκάνησα με την αδυναμία επιστροφής του ΦΠΑ για τις αγορές επισκεπτών εκτός χωρών της Ε.Ε. που επιβαίνουν σε σκάφη αναψυχής)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 21-9-16
Αριθ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0007986/ 2244

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 7638/24-8-2016 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 7638/24-8-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μάνος Κόνσολας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτ. β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», με την οποία ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο τα άρθρα 146 και 147 της Οδηγίας αριθμ.2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα του Φ.Π.Α., η παράδοση αγαθών που εξάγονται εκτός της Κοινότητας από τον αγοραστή -ταξιδιώτη, τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές, απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α. ο ταξιδιώτης να μην είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου κράτους-μέλους της Κοινότητας

β. τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της Κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η παράδοση.

γ. η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της χώρας ή του κράτους μέλους εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα.

δ. η συνολική αξία της παράδοσης συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται κάθε φορά με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Συγκεκριμένα με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 (ΦΕΚ 18/Β) Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 1117146/7150/756/Α0014/ΠΟΛ.1380/21.12.2001 Α.Υ.Ο. το ποσό αυτό ορίζεται σε 120 Ευρώ.

2. Ειδικότερα, με την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο., ορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατά τα ανωτέρω απαλλαγής από Φ.Π.Α. και καθορίζονται οι υποχρεώσεις τόσο των πωλητών όσο και των ταξιδιωτών που αναχωρούν προς Τρίτη Χώρα.

Για τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής, η οποία πραγματοποιείται είτε άμεσα είτε κατόπιν επιστροφής (έμμεσα), απαιτείται η θεώρηση της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου από την Κοινότητα. Με τη θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται η έξοδος των αγαθών από την Κοινότητα καθώς και ότι πληρούνται σωρευτικά οι κατά τα ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η αρμόδια τελωνειακή αρχή εξόδου, βάσει στοιχείων που προσκομίζει ο ταξιδιώτης -αγοραστής, όπως για παράδειγμα εισιτήριο αναχώρησης, πιστοποιεί τη μεταφορά των αγαθών εκτός της χώρας.

3. Η ως άνω διαδικασία της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Α.Υ.Ο., δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις λιανικών πωλήσεων σε επιβάτες ιδιωτικών σκαφών αναψυχής δεδομένου ότι η κατά τα ανωτέρω έξοδος των αγαθών δεν δύναται να πιστοποιηθεί από την τελωνειακή αρχή, για τους παρακάτω αναφερόμενους λόγους:

α. το ιδιωτικό σκάφος αναψυχής είναι ένα μέσο μεταφοράς η πορεία του οποίου διαμορφώνεται χωρίς να υπάρχει νομική υποχρέωση τήρησης της δηλωμένης πορείας, αλλά με τη βούληση των επιβαινόντων,

β. η πορεία των σκαφών δεν είναι δυνατόν να παρακολουθηθεί με την υπάρχουσα τεχνολογία καθόσον για την παρακολούθηση με το σύστημα AIS απαιτείται να διαθέτουν τα εν λόγω σκάφη σχετικό πομπό και να είναι ενεργοποιημένος,

γ. δεν υφίσταται σχετικό έγγραφο που να υποβάλλεται και να ελέγχεται από τις Τελωνειακές ή Λιμενικές Αρχές που να αποτελεί αξιόπιστο μέσο διασφάλισης της τήρησης του δηλωθέντος προορισμού,

δ. δεν υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων ελέγχων ή διασταυρωτικών ελέγχων αφού δεν υφίστανται σχετικά στοιχεία που να αφορούν τους πλόες που διενεργούν τα εν λόγω σκάφη,

ε. η μη διασφάλιση της άμεσης εξόδου των αγαθών οδηγεί σε φαινόμενα καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων και φοροδιαφυγή.

Τέλος επισημαίνεται ότι, διαφορετική αντιμετώπιση των εν λόγω περιπτώσεων πωλήσεων θα σήμαινε μη εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η οποία υποχρεωτικά εφαρμόζεται από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και οποιαδήποτε παρέκκλιση θα αποτελούσε παράβαση του ενωσιακού δικαίου με τις εκ της αιτίας αυτής συνέπειες.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο