Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-03-2001 ]

ΠΟΛ.1075/22.3.2001 α) Στις περιπτώσεις έκδοσης δελτίων συμμετοχής και συγκεντρωτικής ΑΠΥ, παραστατικό εγγραφής εσόδων στα βιβλία αποτελούν οι ΑΠΥ β) Δυνατότητα υποκατάστασης του δελτίου κίνησης, με περίληψη της σύμβασης μεταφοράς προσώπων

(α) Στις περιπτώσεις έκδοσης δελτίων συμμετοχής και συγκεντρωτικής ΑΠΥ, παραστατικό εγγραφής εσόδων στα βιβλία αποτελούν οι ΑΠΥ β) Δυνατότητα υποκατάστασης του δελτίου κίνησης, με περίληψη της σύμβασης μεταφοράς προσώπων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1019651/171/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Κ. Αγκιναρασταχάκης
Τηλέφωνο: 3610065

ΠΟΛ.: 1075

Θέμα: α) Στις περιπτώσεις έκδοσης δελτίων συμμετοχής και συγκεντρωτικής Α.Π.Υ. – παραστατικό εγγραφής εσόδων στα βιβλία αποτελούν οι Α.Π.Υ.
β) Δυνατότητα υποκατάστασης του δελτίου κίνησης, με περίληψη της σύμβασης μεταφοράς προσώπων.

1019651/171/0015/ΠΟΛ.1075/22.3.2001

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα των ενδιαφερόμενων επιτηδευματιών, αναφορικά:

α) Με το είδος του φορολογικού στοιχείου βάσει του οποίου διενεργούνται οι εγγραφές εσόδων στα βιβλία των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες (εκδρομές κ.λπ.) σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής και

β) Με τη δυνατότητα, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων σταθερών δρομολογίων, να φέρεται επί του λεωφορείου συνοπτικό συμφωνητικό μεταφοράς, χωρίς οικονομικά στοιχεία, αντί του πλήρους που έχει συνταχθεί και αναγγέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), τα τουριστικά γραφεία πρέπει να εκδίδουν για κάθε παροχή υπηρεσιών προς το κοινό θεωρημένη ΑΠΥ.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13α' του ίδιου ως άνω νομοθετήματος, οι εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων υποχρεούνται να εκδίδουν τριπλότυπο δελτίο κίνησης σε κινητά φύλλα, πριν την εκκίνηση του λεωφορείου, για κάθε μεταφορά προσώπων για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πλην των περιπτώσεων που παραδίδονται στους επιβάτες κατά την εκκίνηση θεωρημένες ΑΠΥ ή εκτελούνται σταθερά δρομολόγια βάσει συμφωνητικού (προσωπικό επιχειρήσεων, μαθητές κ.λπ.), εφόσον επί του λεωφορείου φέρεται θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ το συμφωνητικό μεταφοράς.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 επίσης του άρθρου 13α' του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) ορίζεται ότι, στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες από τους εκμεταλλευτές τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή ή περιήγηση από τρίτους (τουρ-λίντερς, υπαλλήλους ξενοδοχείων κ.ά.) για λογαριασμό τουριστικού ή ταξιδιωτικού γραφείου, μπορεί να μην εκδίδονται από τον εκμεταλλευτή του γραφείου αυτού οι ΑΠΥ που ορίζονται από τον ΚΒΣ, με την προϋπόθεση ότι εκδίδεται ΑΠΥ για το σύνολο των δελτίων συμμετοχής της κάθε εκδρομής, τα οποία διαφυλάσσονται ως φορολογικά στοιχεία.

4. Οπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1207/1995 εγκύκλιό μας, τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές επιτρέπεται να πωλούνται από τρίτους σε σχέση με τον οργανωτή της εκδρομής, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για τις εκδρομές που αφορούν θα εκδοθούν δελτία κίνησης από τα οποία προκύπτει ο αριθμός των συμμετεχόντων στην εκδρομή και ως εκ τούτου καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

5. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα δελτία συμμετοχής σε εκδρομές καθιερώθηκαν με σκοπό αφενός τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων στις εν λόγω συναλλαγές προσώπων και αφετέρου για να καθίστανται δυνατές οι φοροελεγκτικές επαληθεύσεις.

Το φορολογικό στοιχείο βάσει του οποίου διενεργούνται οι εγγραφές εσόδων στα τηρούμενα βιβλία των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες (εκδρομές κ.λπ.) σε άτομα που έχουν προμηθευτεί δελτία συμμετοχής, είναι σε κάθε περίπτωση η ΑΠΥ (εν προκειμένω η συγκεντρωτική).

6. Αναφορικά με την υποκατάσταση του δελτίου κίνησης από "συνοπτική" σύμβαση, στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων σταθερών δρομολογίων (μεταφορά προσωπικού επιχειρήσεων, μαθητών κ.λπ.), σας γνωρίζουμε ότι μπορεί να υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για θεώρηση συνοπτικό (του κύριου) συμφωνητικό μεταφοράς, το οποίο να περιέχει τουλάχιστον την ημερομηνία κατάρτισης του κυρίως συμφωνητικού, τον αριθμό του (εφόσον υπάρχει), τη διάρκεια ισχύος του, τα στοιχεία των συμβαλλόμενων και το αντικείμενο της συμφωνίας, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οικονομικά στοιχεία. Το εν λόγω συνοπτικό συμφωνητικό θα φέρεται επί του λεωφορείου στις ως άνω περιπτώσεις, αντί του δελτίου κίνησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι για το κυρίως συμφωνητικό (κύρια σύμβαση) θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 ΑΥΟ, όπως ερμηνεύτηκαν με την υπ' αριθ. 1105028/9067/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1270/16.11.2000 εγκύκλιό μας (υποβολή κατάστασης συμφωνητικών ανά ημερολογιακό τρίμηνο, στην οποία περιέχονται μεταξύ άλλων και τα οικονομικά στοιχεία κάθε συμφωνητικού).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο