Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-2016 ]

Αριθ. πρωτ: 2097 ΑΤΚΕ 0008002 ΕΞ 2016/5.10.2016 Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της Ηλείας

(Αδικαιολόγητη η καθυστέρηση στην επιστροφή ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της Ηλείας)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5.10.2016
Αριθ. Πρωτ: 2097 ΑΤΚΕ 0008002 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 21033.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: [email protected]


Σε απάντηση  ερώτησης, που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η επιστροφή φόρων σε δικαιούχους διενεργείται κατόπιν διαδικασιών, οι οποίες προβλέπονται από τις εκάστοτε οικείες διατάξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.3220/2004 και την ΠΟΛ.1058/19.3.2013 καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Κ.Φ.Δ.), η αποπληρωμή στους δικαιούχους των προς επιστροφή ποσών πραγματοποιείται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών από την ημερομηνία εκκαθάρισης του ΑΦΕΚ. Για ποσά έως των 300.000,00€ αρμόδιος για την έγκριση των επιστροφών αυτών είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ενώ για μεγαλύτερα ποσά η Δ.Ο.Υ. διαβιβάζει το σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Εισπράξεων για έλεγχο της πληρότητας των ενεργειών και προώθηση προς έγκριση, η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την κατά μήνα εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης διευκρινίζεται, ότι διενεργείται έλεγχος για την ενημερότητα των δικαιούχων και για τυχόν βεβαιωμένες οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο, ώστε αυτές να αποσβεστούν με τη διαδικασία του συμψηφισμού.

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων -Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα άρθρο 440 επόμενα, οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την ΠΟΛ.1022/24.1.2012 και τις διατάξεις των άρθρων 42 και 48 του Κ.Φ.Δ..

Με τις ανωτέρω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) και τέλος απαιτείται να έχει εκδοθεί, ο κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις απαιτούμενος τίτλος πληρωμής (Α.Φ.ΕΚ. κτλ).

Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο όργανο της Φορολογικής Διοίκησης (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. κτλ), είτε μετά από δήλωση του οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, της Υποπαραγράφου ΙΑ.2, της Παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α' 85) ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρων προστιθέμενης αξίας και εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά και με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2582/16.10.14 (ΦΕΚ Β' 2795).

Β. Με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2.4.2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθιερώθηκε νέο σύστημα ελέγχου για την ορθή επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με κριτήρια που προκύπτουν από τή διασταύρωση δεδομένων των αιτήσεων επιστροφής και του ηλεκτρονικού αρχείου που τηρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με βάση τα παραπάνω η επιστροφή ΦΠΑ γίνεται ως εξής:

-Στην περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη δεν υπερβαίνουν την κανονική αξία, η επιστροφή πραγματοποιείται εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης επιστροφής, χωρίς έλεγχο

-Στην περίπτωση όμως που τα ακαθάριστα έσοδα του αγρότη υπερβαίνουν την κανονική αξία, το δικαίωμα επιστροφής δεν χάνεται αλλά πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ακαθάριστα έσοδα που δηλώνονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες πραγματοποιείται με τα οριζόμενα στις υπουργικές αποφάσεις ΠΟΛ.1090/2.4.2012 και ΠΟΛ.1067/3.4.2013. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή και με στόχο την επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω της διενέργειας στοχευμένων ελέγχων, από 15.03.2013 εφαρμόζεται η μέθοδος ανάλυσης κινδύνου σε κεντρικό επίπεδο και προσδιορίζονται οι αιτήσεις επιστροφής για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται άμεσα χωρίς έλεγχο και αιτήσεων για τις οποίες η επιστροφή διενεργείται κατόπιν ελέγχου.

Με τη νέα αυτή διαδικασία έχει επιταχυνθεί η διαδικασία επιστροφής γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από τη μείωση των εκκρεμοτήτων επιστροφής.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτήσεων που δεν έχουν διεκπεραιωθεί έχουν επιλεγεί προς έλεγχο, γεγονός που καθυστερεί την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Με την απόφαση Γεν Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1212/26.9.2014 οι εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιδεικνύουν σοβαρή συμμόρφωση προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις λαμβάνουν άμεσα την επιστροφή ΦΠΑ.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζουν σε συνεχή βάση την περαιτέρω βελτίωση του συστήματος με στόχο την ολοκλήρωση της επιστροφής το αργότερο εντός 90 ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Τέλος επισημαίνεται ότι δεδομένου ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες είναι επιφορτισμένες με πλήθος ελέγχων (εισαγγελικές παραγγελίες, λίστες, στοχευμένοι έλεγχοι κ.λ.π.) ενδέχεται να υπάρχει σχετική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των ελέγχων.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο