Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: 2129 ΑΤΚΕ 0008008 ΕΞ 2016/5.10.2016 Μειωμένη εισπραξιμότητα φόρων από αύξηση του ΦΠΑ

(Μειωμένη εισπραξιμότητα φόρων από αύξηση του ΦΠΑ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 5.10.2016
Αριθ. Πρωτ: 2129 ΑΤΚΕ0008008ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο: 210 33.75.247
FAX: 210.32.35.135
e-mail: [email protected]

Σε απάντηση  ερώτησης που κατατέθηκε από τον ανωτέρω Βουλευτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης και σύναψης συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) η χώρα μας δεσμεύτηκε μεταξύ άλλων να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με σκοπό την αύξηση εσόδων.

Προς το σκοπό αυτό η θεσμοθέτηση των μέτρων αύξησης των συντελεστών ΦΠΑ στη διάρκεια των τελευταίων ετών καθώς και άλλων μέτρων όπως η αντικατάσταση του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α., με την υπαγωγή λιγότερων αγαθών/υπηρεσιών στον μειωμένο και τον υπερμειωμένο συντελεστή και η σταδιακή κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, κατέστη αναγκαία προκειμένου να διευρυνθεί η φορολογητέα βάση και να αυξηθούν τα έσοδα Φ.Π.Α., ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων δημοσιονομικής προσαρμογής που κρίθηκαν ως απολύτως επιβεβλημένες δεδομένης της ιδιαίτερα κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας.

Σημειώνεται δε ότι, της θεσμοθέτησης των ανωτέρω μέτρων προηγείται πάντοτε εκτίμηση των αναμενόμενων εσόδων ΦΠΑ, η οποία βασίζεται στην συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων από τις επιμέρους υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ως προς το ύφος των εσόδων που απέφεραν ή τις πιθανές αποκλίσεις από τους τιθέμενους στόχους αποτιμάται πάντοτε σε όλους τους τομείς με σύγκριση των σχετικών δεδομένων όπως αυτά καταγράφονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. Εν προκειμένω, και απαντώντας στο πρώτο σας ερώτημα αναφορικά με την εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων ως προς τον ΦΠΑ, η εισπραξιμότητα του ΦΠΑ παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη γεγονός που καταγράφεται και στις μηνιαίες εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων που δημοσιεύει η αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Δ.Ε. Σύμφωνα δε με τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, καταγράφεται αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ για το Α' Εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το Α' Εξάμηνο του 2015.

Σας επισυνάπτουμε συγκριτικό πίνακα εισπράξεων Φ.Π.Α. για το Α' Εξάμηνο των ετών 2015-2016. (συνημμένο Πίνακα 1)

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου Δ', του Κεφαλαίου Β', του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α', 27.5.2016), αντικαταστάθηκε το άρθρο 21 του Κώδικα ΦΠΑ και ο συντελεστής ΦΠΑ από 01.06.2016, ορίζεται σε 24% στην φορολογητέα αξία, ενώ ο συντελεστής 18% ίσχυσε έως 31/3/2005 (αναλυτική καταγραφή από το 1986 έως και σήμερα στον συνημμένο Πίνακα 2). Η επίδραση της ποσοστιαία αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ κατά μία μονάδα δεν μπορεί να αποτιμηθεί την τρέχουσα περίοδο καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ.

Επιπρόσθετα, σε προγενέστερη μεταβολή συντελεστών ΦΠΑ (κατά το 2009 οι συντελεστές παρέμειναν αμετάβλητοι, ενώ κατά το 2010 σημειώθηκε δύο φορές αύξησή τους), παρατηρήθηκε ότι κατά το Β' εξάμηνο του 2010, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 435 εκ. € σε σχέση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2009 (συνημμένος Πίνακας 3). Για αυτή την περίοδο του 2010, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2, ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ προσαρμόστηκε από το 21% στο 23%.

Επισημαίνεται πάντως ότι στο πλαίσιο κάθε διαδικασίας επανεξέτασης των συντελεστών ΦΠΑ καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις από τις πιθανές μεταβολές, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης λαμβάνοντας όμως υπόψη τις επικρατούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας μας.

Τέλος, απαντώντας στο δεύτερο σας ερώτημα σας, αναφέρουμε ότι η προσπάθεια της ΓΓΔΕ για την αύξηση των φορολογικών εσόδων από Φ.Π.Α. δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αναπροσαρμογή των συντελεστών Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα, οι δημοσιονομικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της στοχοθεσίας και των δράσεων αναδιοργάνωσης, εκσυγχρονισμού και στελέχωσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης, με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, του λαθρεμπορίου και της εν γένει παραοικονομίας της χώρας. Οι στόχοι, οι δράσεις και τα έργα της ΓΓΔΕ αποτυπώνονται κάθε φορά στο ετήσιο επιχειρησιακό της σχέδιο.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
Τηλ. 210-3612060

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ-ΔΠΛΣΕ-Β'
Αναφορά D16-sygk-pin-fpa_neo
Εκτύπωση: 05/08/2016

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α. (ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΟ)
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Μήνες Από: 1   Έως: 6            (ποσά σε χιλ.ευρώ)

   
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α. ΔΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Φ.Π.Α. (Σύνολο)
2015 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016/2015
2015 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016/2015
2015 2016 ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2016/2015
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 978.994 1.099.951 12,4% 349.552 299.353 -14,4% 1.328.546 1.399.304 5,3%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 685.023 790.479 15,4% 338.610 310.599 -8,3% 1.023.633 1.101.078 7,6%
2ΜΗΝΟ 1.664.017 1.890.430 13,6% 688.162 609.952 -11,4% 2.352.179 2.500.382 6,3%
                   
ΜΑΡΤΙΟΣ 477.029 547.849 14,8% 381.635 353.924 -7,3% 858.664 901.773 5,0%
3ΜΗΝΟ 2.141.046 2.438.279 13,9% 1.069.797 963.876 -9,9% 3.210.843 3.402.155 6,0%
                   
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 814.364 923.093 13,4% 387.096 373.368 -3,5% 1.201.460 1.296.461 7,9%
4ΜΗΝΟ 2.955.410 3.361.372 13,7% 1.456.893 1.337.244 -8,2% 4.412.303 4.698.616 6,5%
                   
ΜΑΙΟΣ 655.941 796.798 21,5% 331.844 436.139 31,4% 987.785 1.232.937 24,8%
5ΜΗΝΟ 3.611.351 4.158.170 15,1% 1.788.737 1.773.383 -0,9% 5.400.088 5.931.553 9,8%
                   
ΙΟΥΝΙΟΣ 363.248 647.096 78,1% 358.315 455.437 27,1% 721.563 1.102.533 52,8%
6ΜΗΝΟ 3.974.599 4.805.266 20,9% 2.147.052 2.228.820 3,8% 6.121.651 7.034.086 14,9%


Πίνακας 2. Διαχρονική εξέλιξη νομοθετικού πλαισίου και συντελεστών ΦΠΑ

α/α Νόμοι Περίοδος ισχύος συντελεστών  ΦΠΑ Συντελεστές ΦΠΑ Συντελεστές ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου
    Από Έως Υψηλός Κανονικός Μειωμένος Υπερ-μειωμένος Υψηλός Κανονικός Μειωμένος Υπερ-μειωμένος
1 Ν. 1642/1986 (αρ. 17)                    
2 Ν. 1676/1986 (αρ. 1,2,5) 1/1/1987 31/12/1987 36% 18% 6% 3% 31% 13% 4% 2%
3 Ν. 1839/1989 (αρ. 11) 1/1/1988 27/4/1990 36% 16% 6% 3% 31% 11% 4% 2%
4 Ν. 1881/1990 (αρ. 8)             25%      
5 Ν. 1884/1990 (αρ. 10) 28/4/1990 7/8/1992 36% 18% 8% 4% 25% 13% 6% 3%
6 Ν. 2093/1992 (αρ. 1) 8/8/1992 31/3/2005 - 18% 8% 4% - 13% 6% 3%
7 Ν.2859/2000(αρ.21 & Παράρτημα III)                    
8 Ν. 3336/2005 (αρ. 12) 1/4/2005 14/3/2010 - 19% 9% 4,50% - 13% 6% 3%
9 Ν. 3833/2010 (αρ.12) 15/3/2010 30/6/2010 - 21% 10% 5% - 15% 7% 4%
10 Ν. 3845/2010 (αρ. 4) 1/7/2010 31/12/2010  - 23% 11% 5,50% - 16% 8% 4%
11 Ν. 3899/2010 (αρ. 4) 1/1/2011 30/6/2016 - 23% 13% 6,50% - 16% 9% 5%
12 Ν. 4389/2016 (αρ. 52) 1/6/2016 Σήμερα   24% 13% 6,50% Η μείωση των συντελεστών των παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 δεν ισχύει για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο, Σκιάθο από 1.10.2015 και για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Ανδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο από 1.6.2016


Πίνακας 3. Έσοδα από τον ΦΠΑ

Τρίμηνο * Έσοδα από τον ΦΠΑ Διαφορά Ποσοστιαία μεταβολή
2009 2010
Γ 2.973.348.096 3.272.784.443 299.436.347 10,07%
Δ 3.350.736.628 3.486.291.633 135.555.005 4,05%
Σύνολο 6.324.084.724 6.759.076.076 434.991.352 6,88%


* Για τον υπολογισμό των εσόδων τριμήνου λαμβάνονται υπόψη οι εισπράξεις των αντίστοιχων μηνιαίων και τριμηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο