Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 45763/1607/ 2016 Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ

(Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 07/10/2016
Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.45763/1607

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ και ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ και ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πληροφορίες: Σ. Σταμπέρνας, Μ. Ρίζου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110
Τηλ.: 2131516121, 2131516851

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς Πρόνοιας που θα ενταχθούν στο ΕΤΕΑΕΠ.»

Από τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4387/2016 προβλέπεται η διενέργεια απογραφής των εντασσόμενων στο ΕΤΕΑΕΠ ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών Πρόνοιας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Με την αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υ.Α. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ2455/Β/09-08-2016 γίνεται καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στη συνέχεια εκδόθηκαν οι Φ.80000/οικ.42490/1486/20.9.2016 (ΑΔΑ: ΩΧΖΟ465Θ1Ω-Ξ53) και Φ.80000/οικ.44586/1559/3.10.2016 (ΑΔΑ: ΩΨ19465Θ1Ω-9ΣΔ) εγκύκλιοι, με τις οποίες δίνονται οδηγίες για τη διαδικασία απογραφής των φορέων κύριας ασφάλισης, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) καθώς και συνοδευτικοί πίνακες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ενιαία η διαδικασία της απογραφής από όλους τους Φορείς, κρίνεται σκόπιμο να διενεργήσετε την απογραφή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 και στις εγκυκλίους αυτής.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο