Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2001 ]

ΠΟΛ.1065/15.3.2001 Κοινοποίηση στατιστικών κατωφλίων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2001

(Κοινοποίηση στατιστικών κατωφλίων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2001 )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1028539/1346/1835/0014Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας
& Ανταλλαγής Πληροφοριών)
Πληροφορίες: Θεοδ. Φλωρόπουλος
Τηλέφωνο: 3647202 - 5
΄
ΠΟΛ.: 1065

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Στατιστικών κατωφλίων για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2001.
ΣΧΕΤ: Η με αριθμ.2338/Γ4-248/20.2.2001 Απόφαση της ΕΣΥΕ.
1028539/1346/1835/Δ0014/

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας, συνημμένη στην παρούσα, την υπ' αριθ. 2338/Γ4-248/20.2.2001 απόφαση της ΕΣΥΕ, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται τα στατιστικά κατώφλια για το έτος 2001.

Η υπέρβαση των εν λόγω κατωφλίων (σε ετήσια βάση) γεννά την υποχρέωση υποβολής των στατιστικών δηλώσεων intrastat από τους υπόχρεους που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Στατιστικά κατώφλια για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές έτους 2001

2338/Γ4-248/20.2.2001Εχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:

α) Του Ν.Δ.3627/1956 "περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ" και του Π.Δ.226/2000 (ΦΕΚ 195/Α'/8.9.2000) "Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ".

β) Του Ν.2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α'/9.4.1996) "Πρόσβαση της Γ.Γ. ΕΣΥΕ σε διοικητικές πηγές κ.λπ.".

γ) Του Ν.1558/1985 "περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων" και του Ν.2081/1992.

- Την υπ' αριθ. 4828/Α-2047/13.3.1997 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 8629/Α3620/16.5.1997 απόφαση "περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα και στους ανωτέρους υπαλλήλους της Γ.Γ. ΕΣΥΕ να υπογράφουν με Εντολή Υπουργού" και την υπ' αριθ. 14806/Α7502/23.10.2000 απόφαση.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3330/1991 του Συμβουλίου της 7.11.1991 για τις στατιστικές συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών - μελών, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3046/1992 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2256/1992 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά άρθρα 6 και 7.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 860/97/14.5.1997 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3046/1992, όσον αφορά την αξία των εμπορευμάτων.

- Τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901/2000 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων "περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3330/1991 του Συμβουλίου για τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών μεταξύ κρατών - μελών".

- Την υπ' αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.1992 κοινή υπουργική απόφαση "περί συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων ενδοκοινοτικού εμπορίου (σύστημα intrastat)", άρθρα Α2 και Ε.

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, για το οικονομικό έτος 2001.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την αναπροσαρμογή των στατιστικών κατωφλίων εξομοίωσης, απλούστευσης, στατιστικής αξίας και συναλλαγών μικρής αξίας για το έτος 2001, ως ακολούθως:- Εξομοίωσης

10.000.000 δρχ. (29.347 EURO)

για τις αφίξεις


15.000.000 δρχ. (44.021 EURO)

για τις αποστολές


- Απλούστευσης

34.075.000 δρχ. (100.000 EURO)

για τις αφίξεις για τις αποστολές


- Στατιστικής αξίας

450.000.000 δρχ. (1.320.616 EURO)

για τις αφίξεις


666.000.000 δρχ. (1.954.512 EURO)

για τις αποστολές


- Συναλλαγών μικρής αξίας

34.075 δρχ. (100 EURO)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο