Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2001 ]

ΠΟΛ.1061/7.3.2001 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων

(Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1026789/194/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1061

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις αμοιβές προσώπων, που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υποπερ. γη' της περ. γ' και της περ. στ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις της περ. κγ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2859/2000 (άρθρο 18 του Ν.1642/1986), καθώς και την ΕΥΟ 1046673/2280/679/ της Διεύθυνσης ΦΠΑ.

3. Την υπ' αριθ. 1124974/916/ΠΟΛ.1319/30.9.1993 (ΦΕΚ 872/Β') απόφασή μας.

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς.

5. Το γεγονός ότι, τόσο οι επιχειρήσεις διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, όσο και οι επιχειρήσεις λήψης και διαβίβασης εντολών, για την προώθηση των πωλήσεων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, καταβάλλουν αμοιβές σε πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην πώληση αυτή και ότι οι συνθήκες συνεργασίας των προσώπων αυτών με τις επιχειρήσεις λήψης και διαβίβασης εντολών (ΑΕΛΔΕ) δεν διαφέρουν από αυτές των επιχειρήσεων διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), για τους οποίους τα θέματα έκδοσης φορολογικών στοιχείων ρυθμίστηκαν κατ' ειδικό τρόπο με την παραπάνω ΑΥΟ. 1124974/ΠΟΛ.1319/30.9.1993 ΑΥΟ, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι αμοιβές αυτές απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε την έκδοση θεωρημένων εκκαθαρίσεων από τις επιχειρήσεις διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, τις επιχειρήσεις λήψης και διαβίβασης εντολών ή άλλα πρόσωπα, για τις αμοιβές που καταβάλλουν σε τρίτους που διαμεσολαβούν στην πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εφόσον οι αμοιβές αυτές εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις του ΦΠΑ (άρθρο 22, παρ. 1, περ. κγ' του Ν.2859/2000).

Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Οσον αφορά το περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσης των πιο πάνω εκκαθαρίσεων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

2. Οι συναλλασσόμενοι που αναφέρονται στις πιο πάνω περιπτώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992). Ειδικότερα, εκείνοι που εκδίδουν τις εκκαθαρίσεις "προμηθευτών", για τις προμήθειες που καταβάλλουν και εκείνοι που λαμβάνουν αυτές "πελατών", για τις αποδιδόμενες σ' αυτούς προμήθειες, εφόσον έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία.

3. Στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση τιμολογίων από τους δικαιούχους των προμηθειών. Η εμφάνιση των αμοιβών αυτών στα τηρούμενα βιβλία τους γίνεται με βάση τις λαμβανόμενες εκκαθαρίσεις.

4. Οι διατάξεις της ΑΥΟ 1124974/916/ΠΟΛ.1319/30.9.1993 απόφασής παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση της παρούσας.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο