Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2001 ]

ΠΟΛ.1060/2.3.2001 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ιθ Δ.Ο.Υ. Αθηνών λόγω μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ιθ Δ.Ο.Υ. Αθηνών λόγω μεταστέγασής της σε νέο κτίριο. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2001
Αρ. Πρωτ.:1024857/911/137/Α001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14η Φ.Π.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τελών και Ειδικών Φορολογιών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φορολογίας Κεφαλαίου (Δ13).

ΠΟΛ.: 1060

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων για τη ΙΘ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών λόγω μεταστέγασής της σε νέο κτίριο.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ. 34Α') με  την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με  απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις  για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.  
Τις παρακάτω διατάξεις του ν. 2859/2000 όπως ισχύουν:  
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38.  
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.  
Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ. 151Α')  
Το γεγονός ότι η ΙΘ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών θα παραμείνει κλειστή στις 21, 22 και  23/2/2001, λόγω των αναγκαίων εργασιών μεταστέγασης.  
Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών  1039386/441/0006Α/21.4.2000 (ΦΕΚ. 571Β) με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες  του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.  
Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε μέχρι 27/2/2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και  καταβολής φόρων, τελών και εισφορών που κανονικά έληγαν στις 21, 22 και  23/2/2001, για τη ΙΘ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών.  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο