Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-03-2001 ]

ΠΟΛ.1057/3.3.2001 Τα"αθλητικά σωματεία" φορολογούνται με συντελεστή 10% για το εισόδημά τους από την εκμίσθωση ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων τους

(Τα"αθλητικά σωματεία" φορολογούνται με συντελεστή 10% για το εισόδημά τους από την εκμίσθωση ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων τους)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1023545/10187/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Β. Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311, 12

ΠΟΛ.: 1057

ΘΕΜΑ: Τα «αθλητικά σωματεία» φορολογούνται με συντελεστή 10% για το εισόδημα τους από την εκμίσθωση ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι διατίθενται για την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τμημάτων τους.

1023545/10187/Β0012/Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν.2238/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του ίδιου νόμου, τα ημεδαπά ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται για το καθαρό εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες με συντελεστή 35%.2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ, ορίζεται ότι ειδικά τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται με συντελεστή 10% για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών.

3. Οπως έχει γνωμοδοτήσει το ΝΣΚ με τις υπ' αριθ. 54/1990, 722/1968 και 70/1960 γνωμοδοτήσεις του που έχουν γίνει δεκτές από τη διοίκηση, κοινωφελής είναι ο σκοπός όταν "δια της εκπληρώσεως αυτού παρέχεται ωφελιμότητα σε ευρύτερο κύκλο προσώπων, ενδιαφέρουσα έτσι το κοινωνικό σύνολο, ως ο αποβλέπων στην άνοδο της ποιοτικής στάθμης της ελληνικής κοινωνίας, η άσκηση φιλανθρωπίας, αλλά και στην προαγωγή κλάδου της επιστήμης, εφόσον μέσω αυτής ωφελείται το κοινωνικό σύνολο, στην προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής αγωγής της νεολαίας, ως ενδιαφέρων το έθνος γενικότερα" (σχετ. η υπ' αριθ.: 1065094/1253/Α0012/πε/ΠΟΛ.1188/2.8.1991 διαταγή μας).

4. Οπως έχει γίνει δεκτό με την υπ' αριθ. Ε.957/284/ΠΟΛ.39/26.1.1974 εγκύκλιό μας, η διαπίστωση του κοινωφελούς ή μη χαρακτήρα του επιδιωκόμενου σκοπού του νομικού προσώπου θα ενεργείται από τον αρμόδιο οικονομικό έφορο (προϊστάμενο ΔΟΥ) βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων (τεταγμένος σκοπός, τρόπος κτήσης και διάθεσης εσόδων κ.λπ.) και, σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τα φορολογικά δικαστήρια. Επίσης, ο κοινωφελής σκοπός δεν αναιρείται οσάκις το νομικό πρόσωπο εισπράττει σε ορισμένες περιπτώσεις μειωμένο αντάλλαγμα έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι μέσω των εισπράξεων αυτών δεν σκοπείται η δημιουργία περισσευμάτων.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.75/1975, όπως αυτές είχαν προστεθεί με την περ. η' του άρθρου 1 του Ν.1070/1980, οριζόταν ότι τα αθλητικά σωματεία, λόγω του κοινωφελούς σκοπού τον οποίο επιδιώκουν, απολαμβάνουν απάντων των ευεργετημάτων, προνομίων και απαλλαγών των παρεχόμενων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στα κοινωφελή ιδρύματα και επομένως τα εισοδήματα των αθλητικών σωματείων από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών απαλλάσσοντο της φορολογίας εισοδήματος μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2459/1997, ενώ μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού φορολογούντο με 10%.

6. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α'), καταργήθηκε ο Ν.75/1975 και παράλληλα θεσπίστηκε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Τμήματος Α' (άρθρα 1-58) ρυθμίζονται τα θέματα του ερασιτεχνικού αθλητισμού και με τις διατάξεις του Τμήματος Β' (άρθρα 59-118) τα θέματα του επαγγελματικού.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 1, ορίστηκε ως έννοια του "αθλητικού σωματείου" η ένωση φυσικών προσώπων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Α.Κ., που έχει ως σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών τους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.
Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών (άρθρο 7, παρ. 2). Απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης της επωνυμίας, του εμβλήματος και των λοιπών διακριτικών στοιχείων για εμπορική διαφήμιση και οικονομική εκμετάλλευση (άρθρο 7, παρ. 4). Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο που συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της (άρθρο 7, παρ. 7). Το καταστατικό του απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί (άρθρο 7, παρ. 8). Σε περίπτωση διάλυσής του, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μετά την εκκαθάριση περιέρχονται στη Γ.Γ.Α. (άρθρο 7, παρ. 10). Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 51, προβλέπεται η σύνταξη, κάθε οικονομικό έτος, προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, βάσει τύπου και στοιχείων που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού (παρ. 4). Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους (παρ. 5). Ο ειδικός απολογισμός διαχείρισης των κρατικών επιχορηγήσεων που συντάσσει κάθε χρόνο το σωματείο, υποβάλλεται για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (παρ. 7). Επίσης, από τις διατάξεις του άρθρου 52, προβλέπεται η οικονομική εποπτεία των αθλητικών σωματείων. Τέλος, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 60, τα αθλητικά σωματεία μπορούν να ιδρύουν τμήματα αμειβόμενων αθλητών (Τ.Α.Α.), τα οποία έχουν οικονομική και διαχειριστική αυτοτέλεια σε σχέση με τα λοιπά ερασιτεχνικά τμήματα. Τηρούν ίδια βιβλία πρακτικών, ίδια λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ και καταρτίζουν ίδιο προϋπολογισμό και ισολογισμό που δημοσιεύεται για λόγους εξασφάλισης δημοσιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί Α.Ε.


7. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα "αθλητικά σωματεία" συστήνονται με τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενων του Α.Κ. περί σωματείων και αποτελούν ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, προκύπτει ότι είναι ενδεχόμενο ορισμένα από αυτά να έχουν δύο δραστηριότητες, ήτοι αυτή των "ερασιτεχνικών τμημάτων" και αυτή των "τμημάτων αμειβόμενων αθλητών", που παρακολουθούνται όμως διακεκριμένα. Επίσης, προκύπτει ότι τα αθλητικά σωματεία και μετά την κατάργηση των διατάξεων του Ν.75/1975 εξακολουθούν, μέσω των ερασιτεχνικών τμημάτων που διαθέτουν και αναπτύσσουν, να επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, ως αποβλέποντα στην προαγωγή του αθλητισμού και σωματικής αγωγής της νεολαίας, που ενδιαφέρει το έθνος γενικότερα, όπως άλλωστε γνωμοδότησε και το ΝΣΚ με τις υπ' αριθ. 722/1968 και 70/1969 γνωμοδοτήσεις του πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.75/1975.


8. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι τα εισοδήματα που αποκτούν τα αθλητικά σωματεία από την εκμίσθωση οικοδομών και γαιών φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 109 του ΚΦΕ, με συντελεστή 10%, με την προϋπόθεση όμως ότι τα εισοδήματα αυτά αποτελούν έσοδα των ερασιτεχνικών τμημάτων τους και διατίθενται βέβαια για τις ανάγκες αυτών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο