Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2001 ]

ΠΟΛ.1053/28.2.2001 Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.

(Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας. )

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1019417/955/98/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Κούστα
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.:1053

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών – Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 τ.Α΄), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών, ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων να εκδίδει αποφάσεις του με τις οποίες να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής, που αναλογούν κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Το γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας κατά το θέρος του 2000, είχαν σαν αποτέλεσμα τη απορύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 τ.Β/21/4/2000) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2001 και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2000, ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται, χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30.000) δραχμών.

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:

α) Η υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 30/4/2001 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο.

β) Η προσκόμιση σχετικού εγγράφου αρμοδίας Επιτροπής του Δήμου ή άλλης Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οφειλέτης έχει υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές.

γ) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι και 30 Απριλίου 2001. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με την αναλογούσα κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαύξηση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295τ.Α΄ - 31.12.1999).

Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο δεύτερο τεύχος αυτής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο