Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2005 ]

Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562/09.02.05 Καθορισμός ωρών εισόδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των Δικαστικών - Επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά μία ώρα επιπλέον, από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες.

(Καθορισμός ωρών εισόδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των Δικαστικών - Επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά μία ώρα επιπλέον, από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες.)

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/1562
Καθορισμός ωρών εισόδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των Δικαστικών - Επιμελητών, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατά μία ώρα επιπλέον, από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από 29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης"».
2. Της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αρ. ΔΙΟΔ/Φ.62/237/-6260/1987 «Καθορισμός των ωρών εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.».
3. Του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους».
4. Του Π.Δ. 400/1995 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3200/2003 (τροποποιήσεως του Ν. 1388/1983).
6. Της απόφασης αρ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139 (ΦΕΚ 527Β/24.3.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
7. Το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αρ. πρωτ. 1103682/1297/0006Δ/24.1.2005 με το οποίο ζητείται η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό των ωρών εισόδου των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των Δικαστικών Επιμελητών σε Υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου κατά μία ώρα επιπλέον από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:1. Καθορίζουμε τις ώρες εισόδου για τους Λογιστές - Φοροτεχνικούς καθώς και τους Δικαστικούς Επιμελητές στις Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών κατά μία ώρα επιπλέον, από τις καθορισθείσες για το κοινό ώρες ήτοι:
α) 11:00 π.μ. - 14:30 μ.μ. όταν πρόκειται για τις ώρες εισόδου αυτών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου και
β) 08:00 π.μ. - 14:30 μ.μ. και 07:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. όταν πρόκειται για τις ώρες εισόδου αυτών στις Δ.Ο.Υ. εφόσον ισχύει το χειμερινό ή το θερινό ωράριο εργασίας, αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο