Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1500 ΕΞ 21.7.2016 Ειδικός φόρος κατανάλωσης

(Ειδικός φόρος κατανάλωσης)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 21.07.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1500 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1500/2016

ΘΕΜΑ: «Ειδικός φόρος κατανάλωσης»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σε συνέχεια της απάντηση σας, με αρ. πρωτοκόλλου 1129 ΕΞ 15.10.2012 (Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ καπνικών ειδών), για τον ορθό λογιστικό χειρισμό των παραπάνω φόρων (Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.), αλλά και τον χαρακτηρισμό του Ε.Φ.Κ. ως κόστος πωληθέντων βάσει της ΠΟΛ.1094/30.6.2016 από το Υπουργείο Οικονομικών, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις παρακάτω ιδιαιτερότητες που δημιουργούν προβληματισμό ως προς την ορθότητα των παραπάνω: 

Α) Ν. 4308/2014, άρθρο 20 παρ.2 « Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάσταση τους.» 
Η εταιρεία υπάγεται στο καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης (Ν. 2859/2000, άρθρο 26) και έχει πάρει άδεια από την αρμόδια αρχή για εκμετάλλευση φορολογικής αποθήκης για την άσκηση της δραστηριότητα της. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας όλες τις εισαγωγές της, τις εναποθέτει στην φορολογική αποθήκη ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής και ειδών, δίνοντας της το δικαίωμα να μην καταβάλει τους αναλογούντες φόρους ( Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.) άμεσα κατά την εισαγωγή. Οι φόροι θα καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο μόλις η επιχείρηση εξάγει από την φορολογική αποθήκη εμπορεύματα για να καλύψει τις ανάγκες της στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι οι κωδικοί των εμπορευμάτων για τους οποίους θα καταβληθούν φόροι είναι ανεξάρτητοι από τις εισαγωγές που έχουν γίνει καθώς και του χρόνου παραμονής στην φορολογική αποθήκη. 

Προβληματισμοί: 

1. Η αξία των εμπορευμάτων στην παρούσα θέση είναι με το τιμολόγιο του οίκου του εξωτερικού και όχι με τους φόρους που μπορεί να καταβληθούν και μετά από μήνες (εξαρτάται με την κινητικότητα των ειδών.) 

2. Βάσει της τελωνειακής νομοθεσίας, τα εμπορεύματα που καταστρέφονται από της τελωνειακές αρχές, οι φόροι που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται στην επιχείρηση. Με βάση την πρακτική υπάρχουν καταστροφές και για εμπορεύματα της έδρας για τα οποία έχουν πληρωθεί φόροι, αλλά και εμπορεύματα από την φορολογική αποθήκη για τα οποία γίνεται ατελώς. Πως θα χαρακτηρίζεται η επιστροφή των φόρων αυτών; 

3. Θα υπάρχουν για τον ίδιο κωδικό διαφορετικές τιμές κόστους στο τέλος της χρήσης κατά την διαδικασία της αποτίμησης; 

Β) Ως προς τον χειρισμό του Φ.Π.Α. 

Η συγκεκριμένη συναλλαγή δηλ. πώληση καπνοβιομηχανιών προϊόντων υπάγεται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 44 του Ν.2859/2000 και δεν έχει το δικαίωμα το οποίο περιγράφεται. 

Σημείωση: Με βάση το προηγούμενο φορολογικό καθεστώς οι ανωτέρω φόροι δεν αποτελούσαν ακαθάριστο έσοδο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Με βάση το άρθρο 20 παράγραφος 2 του ν. 4308/2014, το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

2. Από το Παράρτημα των ορισμών του ν. 4308/2014 προβλέπεται ότι κόστος κτήσης ενός περιουσιακού στοιχείου, είναι το σύνολο των ταμιακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή επιδιωκόμενη χρήση. 

3. Στην παράγραφο 2.11 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του ν.4308/2014, αναφέρεται ότι ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, σύμφωνα με τον ορισμό του Παραρτήματος Α. Συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. 

4. Βάσει των ανωτέρω οι παντός είδους φόροι που επιβαρύνουν τα αποθέματα και δεν είναι ανακτήσιμοι από το Ελληνικό δημόσιο, επιβαρύνουν το κόστος κτήσης των αποθεμάτων. 

5. Οι φόροι που ενσωματώνονται στην τιμή πώλησης των αποθεμάτων, εφόσον δεν εισπράττονται από τους πελάτες για λογαριασμό του Δημοσίου, περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών. 

6. Φόροι που επιστρέφονται από το δημόσιο κατά την καταστροφή αποθεμάτων μειώνουν τη ζημία από την καταστροφή.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο