Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1117090 ΕΞ 2016/2.8.2016 Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

(Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 02/08/2016
Αρ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1117090 ΕΞ 2016

ΦΕΚ 780/Γ΄/25.08.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210.33.75.193
Fax : 210.32.32.815

ΘΕΜΑ: «Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης »

Α Π Ο Φ Α Σ Η
O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η αριθ. πρωτ. Δ2Α 1116403 ΕΞ 2013/19.07.2013 (ΦΕΚ 778/Γ/25.7.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία είχε εκδοθεί σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1038/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που είχε ακυρώσει την προγενέστερη αριθ. πρωτ. Δ2Α 1017020 ΕΞ 2012/26.01.2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Το νομικό και πραγματικό καθεστώς, το οποίο ελήφθη υπόψη για την έκδοση της ανωτέρω ακυρωθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α./22-08-2011), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012).
β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009.
γ. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης στη Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας.
δ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως εκείνες είχαν διαμορφωθεί.

3. Το από 07/07/2016 εισηγητικό σημείωμα της Υπηρεσίας μας.

4. Την Π.Υ.Σ. υπ’ αριθμ. 1 της 20ης/1/2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) με θέμα «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.»

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 130/28-1-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών για «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Από τις 23/02/2012, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ 204/Γ/2012 της ακυρωθείσας αριθ. πρωτ. Δ2Α 1017020 ΕΞ 2012/26.01.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (μετά την οποία εκδόθηκε η επίσης ακυρωθείσα Δ2Α 1116403 ΕΞ 2013/19.07.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας η ισχύς της ανέτρεχε στη συγκεκριμένη περίοδο δημοσίευσης της πρώτης απόφασης), τοποθετούμε (α) την υπάλληλο Κούβελα Ευγενία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 254433) του κλάδου ΠΕ/Εφοριακών ως Προϊσταμένη οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και (β) την υπάλληλο Αθανασίου Φωτεινή του Θωμά (Α.Μ. 237537) του κλάδου ΠΕ/Εφοριακών ως Προϊσταμένη οργανικής μονάδας επιπέδου Υποδιεύθυνσης της ίδιας Δ.Ο.Υ.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
AΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο