Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1454 ΕΞ 21.7.2016 Καταχώρηση Επιταγών - Αξιογράφων

(Καταχώρηση Επιταγών - Αξιογράφων)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 21.07.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1454 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1454/2016

ΘΕΜΑ: «Καταχώρηση Επιταγών - Αξιογράφων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία πώλησης υγρών καυσίμων, από τις 01/01/2016, εντάχθηκε βάσει των ΕΛΠ σε καθεστώς τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Στο συγκεκριμένο πρατήριο υπάρχει εμπορική εφαρμογή για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων καθώς και για την καταχώριση των αξιογράφων και των επιταγών εισπρακτέων αλλά και πληρωτέων.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής:

Προβλέπεται η καταχώριση και ενημέρωση των βιβλίων, σχετικά με τα αξιόγραφα και τις επιταγές, να γίνεται συγκεντρωτικά ανά ημέρα και όχι αναλυτικά ανά επιταγή ή αξιόγραφο;

Επίσης, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης την 01/01/2016, τα παραστατικά αυτά είναι υποχρεωτικό να απεικονίζονται στα βιβλία αναλυτικά ή μήπως υπάρχει η δυνατότητα, τα στοιχεία αυτά να αντλούνται αναλυτικά από τα αρχεία της εμπορικής εφαρμογής, τόσο για τις απαιτήσεις της καταχώρισης και ενημέρωσης των βιβλίων, όσο και της περίπτωσης που μπορεί να προκύψει κάποιος έλεγχος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σχετικές ρυθμίσεις:

1. Από την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του νόμου 4308/2014 προβλέπεται ότι τηρείται «Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση και της λογιστικής τους αξίας».

2. Από την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 4308/2014 προβλέπεται ότι «Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το παρόν άρθρο δύναται να παρέχονται από άλλα αρχεία που τηρεί η οντότητα ή από συνδυασμό αρχείων».

3. Στην παράγραφο 5.7.3 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014, η οποία επεξηγεί το άρθρο 5 του νόμου 4308/2014, αναφέρεται ότι: «Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο».

Βάσει αυτών, η καταχώριση και ενημέρωση των βιβλίων, σχετικά με τα αξιόγραφα και τις επιταγές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά ανά ημέρα ή εβδομάδα, ή μήνα, και όχι κατ΄ανάγκη αναλυτικά ανά επιταγή ή αξιόγραφο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη ανάλυση σε άλλο αρχείο. Επίσης, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης την 01/01/2016, τα παραστατικά αυτά εφόσον απεικονίζονται αναλυτικά στα αρχεία της εμπορικής εφαρμογής, μπορούν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία συγκεντρωτικά.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο