Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2001 ]

ΠΟΛ.1036/12.2.2001 Οροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα

(Οροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1014179/258/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
- ΕΡΓΟ TAXIS
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
- Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1036

ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων με ηλεκτρονικά μέσα.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 και των άρθρων 62, 66 και 67 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').
5. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 8, παρ. 8-9 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.
Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων - Πιστοποίηση φορολογούμενων

Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μαζί με τα αναγκαία έντυπα για τον υπολογισμού του φόρου τα οποία προβλέπονται κάθε φορά να συνυποβάλλονται μ' αυτές, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (σύστημα TAXISnet).

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο σύστημα TAXIS. Οι παραπάνω, μετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.

Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το πρόσωπο αυτό ή άλλο της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχει τη δυνατότητα χρήσης του.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η υπογραφή των δηλώσεων αυτών και από φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία πιστοποίησης αυτού.

Εάν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Αρθρο 2
Ημερομηνία υποβολής

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων, δεν διαφοροποιούνται οι γενικά καθοριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις ημερομηνίες υποβολής τους.

Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - φυσικό πρόσωπο μοναδικού αριθμού καταχώρισης δήλωσης.

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και η ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet, αποτελούν για το φυσικό πρόσωπο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της, αντίστοιχα.

Αρθρο 3
Μεταβολή προσωπικών - σταθερών στοιχείων φυσικού προσώπου

Αν το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να μεταβάλλει κάποιο από τα προσωπικά στοιχεία του όπως αυτά εμφανίζονται στο σύστημα TAXISnet, απαιτείται να προηγηθεί η υποβολή σχετικής δήλωσης μεταβολών προς το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ.
Μετά την ενημέρωση από τη ΔΟΥ του συστήματος TAXISnet για τη μεταβολή αυτή και την εμφάνιση των νέων στοιχείων, μπορεί να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά.

Αρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων της δήλωσης

Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται κάθε φορά από τη σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών υποβάλλονται σε χρόνο μεταγενέστερο και ξεχωριστά από αυτές.

Τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών αυτών, εκτός αυτών της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.2238/1994, αποστέλλονται ταχυδρομικά, με απλή επιστολή που ταχυδρομείται σ' οποιοδήποτε ταχυδρομικό κουτί προς την αρμόδια ΔΟΥ υποβολής των δηλώσεων, σε φάκελο ο οποίος πρέπει να αναγράφει εξωτερικά, εκτός των λοιπών στοιχείων, τον ΑΦΜ του φυσικού προσώπου και το μοναδικό αριθμό καταχώρισης της δήλωσης.
Προς διευκόλυνση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων θα αποστέλλει προς τους υπόχρεους, μετά την υποβολή της δήλωσής τους, προεκτυπωμένους φακέλους, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την υποβολή των δικαιολογητικών τους.

Ο φορολογούμενος υποχρεούται να φυλάσσει σε φωτοτυπία αντίγραφα των αποσταλέντων δικαιολογητικών επί ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε χρόνου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα αμφισβήτησης της αποστολής ή μη των δικαιολογητικών.
Οι υπόχρεοι υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών υποχρεούνται να αποστείλουν ή να υποβάλουν αυτά μέχρι τέλος του μηνός Ιουλίου του οικείου οικονομικού έτους.

Αρθρο 5
Αναστολή πιστοποίησης

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων αναστέλλει την πιστοποίηση του φυσικού προσώπου:
α) Στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, με έγγραφη αίτησή του που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο σύστημα TAXISnet, ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).
β) Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.
Η σχετική απόφαση περί αναστολής της πιστοποίησης (απενεργοποίηση) κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Αρθρο 6
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 7
Ελεγχος

Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων, καθώς και πρόσβαση στα λοιπά στοιχεία που παραλήφθηκαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή χειρόγραφα.

Αρθρο 8
Ισχύς της απόφασης

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο