Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2001 ]

ΠΟΛ.1035/9.2.2001 Προσδιορισμός των ακαθάριστων δικηγορικών αμοιβών που προεισπράττονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, στις οποίες ενεργείται παρακράτηση φόρου

(Προσδιορισμός των ακαθάριστων δικηγορικών αμοιβών που προεισπράττονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, στις οποίες ενεργείται παρακράτηση φόρου)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1014038/251/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνο: 33.75.318-33, 33.75.317

ΠΟΛ.: 1035

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ακαθάριστων δικηγορικών αμοιβών, που προεισπράττονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, στις οποίες ενεργείται παρακράτηση φόρου.
1014038/251/Α0012/ΠΟΛ.1035/9.2.01


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.2238/1994, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος, όπως εκείνο του δικηγόρου, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999, μεταξύ των άλλων, προβλέπεται η υποχρέωση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 15% στο ακαθάριστο ποσό της ελάχιστης αμοιβής του δικηγόρου που αναφέρεται στο τετραπλότυπο γραμμάτιο προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, όπως οι ελάχιστες αυτές αμοιβές καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου (σχετική η υπ' αριθ. 1020677/369/Α0012/διαταγή μας).

3. Επίσης, με την υπ' αριθ. 1020677/369/Α0012/διαταγή μας, έγινε δεκτό ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι θα παρακρατούν φόρο 15% επί εκείνου του ποσού της προεισπραττόμενης ελάχιστης ακαθάριστης αμοιβής του δικηγόρου, από την οποία θα αφαιρείται το ποσό που υποχρεωτικά παρακρατείται από το δικηγορικό σύλλογο υπέρ του οικείου διανεμητικού λογαριασμού που τηρείται σ' αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 96α' του Ν.Δ.3026/1954, σε συνδυασμό με την οικεία απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

4. Με τις διατάξεις του Ν.Δ.3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων παρέχεται το δικαίωμα σε κάθε δικηγορικό σύλλογο να παρακρατεί ένα ποσοστό από τις δικηγορικές αμοιβές που προεισπράττει, με βάση τα γραμμάτια προείσπραξης που εκδίδει και να αποδίδει στο δικαιούχο δικηγόρο το υπολειπόμενο μετά την παρακράτηση αυτή ποσό. Το πιο πάνω ποσοστό προορίζεται και διαμοιράζεται για την κάλυψη των δαπανών προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, για το Ταμείο Νομικών, για τα Ταμεία Πρόνοιας Δικηγόρων με τη μορφή που σήμερα λειτουργούν ή για το Ταμείο Συνεργασίας ή για κάποιο διανεμητικό λογαριασμό, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις αυτού του νόμου, σε συνδυασμό με την οικεία απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται.

5. Το ερώτημα που γεννάται είναι αν το πιο πάνω παρακρατούμενο ποσοστό επί της προεισπραττόμενης δικηγορικής αμοιβής αποτελεί ακαθάριστο έσοδο του δικηγόρου. Πάγια θέση της διοίκησης ήταν ότι τα ποσά αυτά που παρακρατούνται και αποδίδονται στους συλλόγους και στα ασφαλιστικά ταμεία των δικηγόρων ή των συμβολαιογράφων δεν μεταβάλλουν την έννοιά τους ως ακαθάριστου εσόδου και συνεπώς η παρακράτηση φόρου, όπου προβλέπεται, θα εφαρμόζεται επί του συνολικού ποσού της προεισπραττόμενης αμοιβής και όχι επί της αποδιδόμενης στο δικαιούχο δικηγόρο (σχετικές οι υπ' αριθ. Ε.1323/ΠΟΛ.39/5.2.1980, Λ.8378/ΠΟΛ.141/3.10.1983, Λ.5455/6.6.1958 και Τ.3519/8.7.1996 διαταγές μας).

6. Πρόσφατα, με την υπ' αριθ. 1034484/714/Α0012/ διαταγή μας, με την οποία κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 65/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που αποδέχθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι ακαθάριστα έσοδα των συμβολαιογράφων κατά τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των άρθρων 98, 99, 101 και 102 του Ν.670/1977 του Κώδικα περί Συμβολαιογράφων, αποτελούν τα δικαιώματα που πραγματικά εισπράττουν, αφαιρουμένων των ποσών που αποδίδονται στο συμβολαιογραφικό σύλλογο και στο ταμείο ασφάλισής τους και επί αυτών των δικαιωμάτων, των πραγματικά εισπραττομένων, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται δεκτό ότι τα ποσά που παρακρατούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, με βάση τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 96 του Ν.Δ.3026/1954 και των άρθρων 96α' και 161 του ίδιου νομοθετήματος, καθώς και των άρθρων 9 και 10 του Ν.1093/1980, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, κατά την προείσπραξη των δικηγορικών αμοιβών, όπως οι αμοιβές αυτές αναγράφονται στα γραμμάτια προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, καθώς και τα ποσά που παρακρατούν κατά την καταβολή των αμοιβών από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που περαιώνονται με δικαστική απόφαση, δεν αποτελούν ακαθάριστα έσοδα των δικαιούχων δικηγόρων.

8. Συνεπώς, οι δικηγορικοί σύλλογοι θα προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% σ' εκείνα τα ποσά των πιο πάνω δικηγορικών αμοιβών από τα οποία θα έχουν αφαιρεθεί οι προαναφερόμενες κρατήσεις, καθόσον αυτές δεν θεωρούνται ακαθάριστα έσοδα των δικηγόρων.

9. Επισημαίνεται ότι στις παραπάνω περιπτώσεις ως ακαθάριστα έσοδα, κατά τον εξωλογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του δικηγόρου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, θα λαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα που ορίζονται στην παρ. 8 του παρόντος, εκείνα δηλαδή επί των οποίων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%.

10. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι αν ο εντολέας του δικηγόρου είναι υπόχρεος κατά νόμο να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου και καταβάλλει στο δικηγόρο αμοιβή μεγαλύτερη από την ελάχιστη αμοιβή που αναγράφεται στο οικείο γραμμάτιο προείσπραξης, τότε στο επιπλέον ποσό θα παρακρατεί φόρο με συντελεστή 20%, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν.2238/1994.

11. Από την έκδοση της παρούσας, καταργείται κάθε προηγούμενη διαταγή μας που αναφέρεται στα θέματα που ρυθμίζονται μ' αυτή.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο