Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-08-2016 ]

Αριθμ. 25011/ 2.8.2016 Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143)

(Υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 25011

(ΦΕΚ Β' 2494/12-08-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 174, του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75, του Ν. 4316/2014 (Α' 270) «Ίδρυση του παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου υγείας και άλλες διατάξεις.» και ισχύει.

2. Το Θέμα Α «Προϋπολογισμός Δήμου Αχαρνών», του υπ' αριθμ. πρωτ. 714 πρακτικού της 97ης Συνεδρίασης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 28ης Ιουλίου 2016.

3. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

4. Την υπ' αριθμ. Υ36166/2015 (Β'2252) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.».

5. Την από 29.07.2016 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, σύμφωνα με την περ. ε παρ.5 άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ.6 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α').

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

διαπιστώνουμε:

Την υποχρεωτική υπαγωγή του Δήμου Αχαρνών Ν. Αττικής, στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 174 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 2 Αυγούστου 2016

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο