Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2016 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1118201 ΕΞ 2016/ 4.8.2016 Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

(Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Α 1118201 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:21 0 69.87.423 - 419
FAX:21 0 69.87.424

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από τον ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

β) Η αριθ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 31.8.2011 Α.Υ.Ο. 
γ) Η αριθ. ΔΕΦΚ 5036604 ΕΞ 31.8.2011 Κ.Υ.Α.

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) σχετικών ΕΔΥΟ με τις οποίες κοινοποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') και η ειδικότερα οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 61, σύμφωνα με τις οποίες χορηγείται από 01/06/2016 απαλλαγή από τον ΕΦΚ, στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και με αφορμή ερωτήματα φορέων σχετικά με την εν λόγω διάταξη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για την εφαρμογή της άνω διάταξης απαιτείται η έκδοση κανονιστικού πλαισίου με το οποίο θα ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενοι έλεγχοι για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής. Στα πλαίσια αυτά, με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, εξετάζεται ο τρόπος παρακολούθησης, ελέγχου και επιβεβαίωσης των απαλλασσομένων από τον ΕΦΚ ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα ζητήματα όπως:

α) ο τρόπος διαχωρισμού των ποσοτήτων της απαλλασσόμενης χρήσης σε σχέση με τις λοιπές χρήσεις του εν λόγω προϊόντος στις περιπτώσεις κοινών μετρητών του φυσικού αερίου τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή όσο και για λοιπές χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, θέρμανση), 
β) για τις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ο τρόπος διαχωρισμού των ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την έκδοση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου, με το οποίο θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής για την χορήγηση της ανωτέρω απαλλαγής από τον ΕΦΚ, θα τηρούνται τα κάτωθι:

α) Οι επιχειρήσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με χρήση φυσικού αερίου θα δηλώνουν, έως την 10η ημέρα κάθε μήνα, στον διανομέα ή αναδιανομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της γ' σχετικής ΚΥΑ, από τον οποίο προμηθεύτηκαν το φυσικό αέριο, τις ποσότητες φυσικού αερίου που κατανάλωσαν τον προηγούμενο μήνα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στην περίπτωση των μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και δεδομένου ότι βάσει της διάταξης του ν.4389/2016, χορηγήθηκε απαλλαγή στο φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να διαχωρίσουν τις ποσότητες του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμικής ενέργειας και να τις δηλώσουν, σύμφωνα με τα ανωτέρω στον διανομέα ή τον αναδιανομέα. Αντίστοιχα στις περιπτώσεις μονάδων παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες διαθέτουν κοινό μετρητή τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλες χρήσεις (π.χ. βιομηχανική, θέρμανση), θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός από τις εταιρείες των απαλλασσομένων ποσοτήτων φυσικού αερίου προκειμένου αυτές να δηλωθούν στους διανομείς ή αναδιανομείς.

β) Οι διανομείς και αναδιανομείς φυσικού αερίου, με βάση τις ως άνω δηλώσεις θα προσαρμόσουν την τιμολόγηση τους (έκδοση ξεχωριστών τιμολογίων) προκειμένου να μην χρεώνεται ο ΕΦΚ και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις για τις δηλωθείσες από τους ηλεκτροπαραγωγούς ποσότητες φυσικού αερίου που απαλλάσσονται, οι οποίες θα πρέπει να διαχωρίζονται στις λογιστικές εγγραφές τους προκειμένου για τη διευκόλυνση των εκ των υστέρων ελέγχων. Τα ως άνω πρόσωπα θα υποβάλλουν ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που προμηθεύουν στους ηλεκτροπαραγωγούς.

γ) Σε περίπτωση που επιλέγων πελάτης προμηθεύεται φυσικό αέριο χωρίς τη μεσολάβηση κατόχου Άδειας Προμήθειας και το καταναλώνει για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ως διανομέας, βάσει του άρθρου 1 της γ) σχετικής ΚΥΑ θα υποβάλλει ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

δ) Σε περίπτωση πώλησης φυσικού αερίου από κάτοχο άδειας προμήθειας σε άλλον κάτοχο άδειας προμήθειας, υπόχρεος για την υποβολή της ΔΕΦΚ (είτε για καταβολή του ΕΦΚ και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε για την απαλλαγή αυτών), είναι ο κάτοχος άδειας προμήθειας που ιδιοκαταναλώνει ή προμηθεύει φυσικό αέριο σε τελικό καταναλωτή (ο οποίος δεν κατέχει άδεια προμήθειας). Ως εκ τούτου και εφόσον κάτοχος άδειας προμήθειας διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου ή/και προμηθεύει ηλεκτροπαραγωγούς, θα υποβάλλει ξεχωριστή συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ, με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., για τις απαλλασσόμενες ποσότητες φυσικού αερίου που (α) χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή/και (β) προμηθεύει τελικό καταναλωτή - ηλεκτροπαραγωγό (βάσει των δηλωθεισών από τον ηλεκτροπαραγωγό ποσοτήτων).Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο