Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-08-2016 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. 206/22.5.2015 Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014

(Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2015
Αρ. Πρωτ.: 206

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα: Αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014

Σχετικά : Επιστολή σας, με α.π. 6708/05-05-2015 και α.π. ΕΣ 206/06-05-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική επιστολή σας, σχετικά με την «αντιμετώπιση αιτήματος Ατομικής Επιχείρησης - μέλους σας για μη καταβολή Τέλους Μερίδας για το έτος 2015 ενώ είχε διακόψει την δραστηριότητά του την 31-12-2014 (σύμφωνα με την από 7-1-2015, βεβαίωση διακοπής της Δ.Ο.Υ.) την οποία σας υπέβαλλε», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας έχει ως εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, στην παράγραφο 1, εδάφιο α, του ν.3419/2005 (όπως ισχύει), ορίζονται τα εξής: 
«1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής "οι υπόχρεοι"). α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.». 

Για τα Φυσικό Πρόσωπα, με την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ, επέρχονται τα αποτελέσματα (που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Νόμου 3419/2005), ήτοι «δημιουργείται μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας».

2. Στη μερίδα κάθε υπόχρεου στο ΓΕΜΗ καταχωρίζονται τα στοιχεία, που ορίζονται στο άρθρο 6 του νόμου 3419/2005 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που ορίζονται στην ΥΑ Κ1-884 οικ./19.4.2012 (ΦΕΚ 1420/Β/30-04- 2012), στο όρθρο 3 της οποίας, για τις ατομικές επιχειρήσεις, ορίζεται ότι:
«Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυσικών προσώπων, της περ. α, της παρ. 1, του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005, είναι τα εξής: 
1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της επιχείρησης. 
2. Η εμπορική επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης. 
3. Η άδεια διαμονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργασίας προκειμένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. 
4. Το αντικείμενο της εμπορίας, επιχείρησης ή οικονομικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και κάθε μεταβολή ή διακοπή αυτών 
5. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)».

3. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι π υποχρέωση εγγραφής των Φυσικών Προσώπων (Ατομικών Επιχειρήσεων) στο ΓΕΜΗ (όπως και στο Μητρώο των Επιμελητηρίων) άρχεται από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής των δραστηριότητας, η οποία προκύπτει από την Βεβαίωση Έναρξης της ΔΟΥ και η οποία θεωρείται ως ημερομηνία ίδρυσής των και n διαγραφή αυτών γίνεται με βάση την ημερομηνία διακοπής της Εμπορικής των δραστηριότητας, η οποία επίσης προκύπτει από την Βεβαίωση Διακοπής της ΔΟΥ.

Δηλαδή τα έννομα αποτελέσματα επέρχονται για τις Ατομικές Επιχειρήσεις από τις ημερομηνίες αυτές (έναρξης και διακοπής δραστηριότητας).

Συνεπώς, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η Ατομική Επιχείρηση - Μέλος σας, αφού είχε διακόψει την δραστηριότητα της την 31-12-2014 (σύμφωνα με την από 7-1-2015, βεβαίωση διακοπής της Δ.Ο.Υ.) και αφού δεν υφίστατο (ως νομική οντότητα) για το έτος 2015, δεν υποχρεούται σε καταβολή «Τέλους τήρησης Μερίδας για το έτος 2015», άλλωστε και στο σύστημα του ΓΕΜΗ ως ημερομηνία διακοπής θα καταχωρισθεί η 31-12-2014.

Επειδή αίτηση για καταχώρηση της διακοπής υποβλήθηκε την 4-5-2015 και το σύστημα τη θεωρεί ως ενεργή και το 2015, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Κ.Υ. ΓΕΜΗ της ΚΕΕ, για να διαγράψουν, για την συγκεκριμένη επιχείρηση, την απαίτηση για καταβολή του «Τέλους τήρησης Μερίδας για το έτος 2015».
 


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο