Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 1415/80082/12.7.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-06-2011 ]

Αριθμ. 169653/3.6.2011 Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση

(Προσδιορισμός της ετήσιας απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. 169653

(ΦΕΚ Β' 1181/09-06-2011)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221Α') «Καθορισμός και Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α' 154/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 3874/2010 (ΦΕΚ Α' 151) «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων».

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, 

αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, απασχόληση στη γεωργική εκμετάλλευση νοείται η εργασία που προσφέρεται από φυσικό πρόσωπο στη γεωργική εκμετάλλευση για την επίτευξη οικονομικού αποτελέσματος και μπορεί να είναι φύσεως χειρωνακτικής ή διοικητικής ή διαχειριστικής ή με χρήση μηχανών.

2. Για τη μέτρηση της εργασίας χρησιμοποιείται η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ), η οποία ορίζεται ως η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους του τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.
Ο συνολικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης που μπορεί να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για εργασία που προσφέρεται εντός και εκτός της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 1.750 ώρες ετησίως. Τα πρόσωπα που έχουν μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση (πάνω από 1.750 ώρες ετησίως), εξαρτημένη ή μη, δεν μπορούν, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος, να θεωρηθούν ότι προσφέρουν εργασία στη γεωργική τους εκμετάλλευση. Τα πρόσωπα που έχουν μη μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, που συμπληρώνουν πάνω από 1.225 ώρες απασχόλησης ετησίως στη δραστηριότητά τους αυτή, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επαγγελματίες αγρότες, δεδομένου ότι πάνω από το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης τους είναι εξωαγροτικό.

ΑΡΘΡΟ 2

Ο υπολογισμός του ποσοστού του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην γεωργία προσδιορίζεται ως κάτωθι:

1. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) προσδιορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ωρών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής ή δραστηριότητα στην αλιεία, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Στην περίπτωση που έχουμε απασχόληση και εκτός της αγροτικής, τότε υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης (ΕΧΑΕΑΕ), ο οποίος θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 1.225 ώρες (ισούται με το 70% του συνολικού ετήσιου χρόνου απασχόλησης) και στη συνέχεια υπολογίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) έτσι ώστε το σύνολο (ΕΧΑΑΕ) και (ΕΧΑΕΑΕ) να μην υπερβαίνει τις 1.750 ώρες. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης (ΕΣΧΑ), επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό της αγροτικής δραστηριότητας. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης (ΕΣΧΑ), επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό της αγροτικής δραστηριότητας.

2. Στην περίπτωση που το αγροτικό εισόδημα του αγρότη αποτελεί το 100% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, όπως αυτό υπολογίζεται στην υπ' αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 392Β/11) κοινή υπουργική απόφαση, τότε θεωρείται ότι απασχολείται επαγγελματικά σε αγροτική εκμετάλλευση κατά το 100% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

3. ....................

4. Ο κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης θεωρείται ότι απασχολείται στην εκμετάλλευση αυτή τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του, εφόσον αποκομίζει από την απασχόλησή του σε αυτήν τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήματός του, όπως αυτό υπολογίζεται στην αριθ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 392Β/11) κοινή υπουργική απόφαση.

5. Ο αλιέας θαλάσσιας αλιείας, θεωρείται ότι απασχολείται τουλάχιστον κατά το 30 % του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του στη δραστηριότητα αυτή εφόσον:
(α) για το σκάφος, που κατέχει ή μισθώνει ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευσή του, έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.), ήτοι κατέχει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) ή έχει χαρακτηριστεί ως σκάφος σπογγαλιείας, και
(β) Προσκομίζει βεβαίωση, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας για απασχόληση τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερών αλιευτικής – σπογγαλιευτικής δραστηριότητας.

6. Ο αλιέας εσωτερικών υδάτων θεωρείται ότι απασχολείται τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του στη δραστηριότητα αυτή εφόσον:
(α) έχει εφοδιαστεί με άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους εσωτερικών υδάτων.
(β) αποκομίζει από την απασχόλησή του σε αυτήν τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήματός του, όπως αυτό υπολογίζεται στην υπ’ αριθμ. 134430/4.3.2011 (ΦΕΚ 392/Β΄/11) κοινή υπουργική απόφαση, και
(γ) προσκομίζει βεβαίωση για την δραστηριότητά του αυτή από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας.

Άρθρο 3
Παράρτημα

Προσαρτάται στην απόφαση αυτή ένα (1) Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής: 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

70,00

2

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

120,00

3

ΑΓΓΟΥΡΙ ΠΡΩΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

4

ΑΓΓΟΥΡΙ ΟΨΙΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

5

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

6

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

798,00

7

ΑΓΓΟΥΡΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

798,00

8

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ

102,00

9

ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ

1,00

10

ΑΓΡΙΟΑΓΓΙΝΑΡΑ

9,00

11

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

87,50

12

ΑΛΟΗ

390,00

13

ΑΜΠΕΛΙ VQRD

45,00

14

ΑΜΠΕΛΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟ

37,00

15

ΑΜΠΕΛΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

92,00

16

ΑΜΠΕΛΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ

85,00

17

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

42,25

18

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

13,40

19

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΓΛΥΚΟΣ

13,40

 

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

20

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗ

10,90

21

ΑΡΑΚΑΣ ΝΩΠΟΣ

140,00

22

ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

95,00

23

ΑΡΑΧΙΔΑ

8,00

24

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

70,00

25

ΑΡΩΝΙΑ

280,00

26

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΔΑ

9,00

27

ΑΧΛΑΔΙΑ

115,00

28

ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ

127,50

29

ΒΑΜΒΑΚΙ

18,00

30

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ

490,00

31

ΒΕΡΥΚΟΚΑ

70,00

32

ΒΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

5,00

33

ΒΙΚΟΣ ΣΑΝΟΣ

11,00

34

ΒΡΩΜΗ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

35

ΒΡΩΜΗ ΣΑΝΟΣ

11,00

36

ΒΥΣΣΙΝΙΑ

90,00

37

ΓΑΡΥΦΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

38

ΓΚΟΤΖΙΜΠΕΡΙ

550,00

39

ΓΚΡΕΙΠ-ΦΡΟΥΤ

82,50

40

ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡ. ΧΩΡΟΥ

1667,00

41

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ

33,50

42

ΓΡΑΣΙΔΙ ΞΗΡΙΚΟ ΒΟΣΚΗΣΗ

11,00

43

ΓΚΑΖΟΝ

1000,00

44

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΝΩΠΑ

105,00

45

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑΜΕΝΑ

108,00

46

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

140,00

47

ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

48

ΔΡΕΠΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

49

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1,00

50

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

9,00

51

ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ

55,00

52

ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΙΜΗ

44,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

53

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

28,00

54

ΖΕΡΜΠΕΡΑ

1300,00

55

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

9,00

56

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

280,00

57

ΚΑΠΝΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

130,00

58

ΚΑΠΝΑ ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ, ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

206,20

59

ΚΑΠΝΑ ΜΑΥΡΑ, ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

200,00

60

ΚΑΠΝΑ ΜΠΑΣΜΑ

256,00

61

ΚΑΠΝΑ ΜΠΕΡΛΕΥ

113,60

62

ΚΑΠΝΟΣ VIRGINIA

107,80

63

ΚΑΡΟΤΟ

140,00

64

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

50,00

65

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

50,00

66

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ.

350,00

67

ΚΑΡΥΔΙΑ

35,00

68

ΚΑΣΤΑΝΙΑ

42,50

69

ΚΕΡΑΣΙΑ

252,50

70

ΚΕΧΡΙ-ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

71

ΚΙΤΡΑ

82,50

72

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

73

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΓΛΥΚΟ

140,00

74

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

142,50

75

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

142,50

76

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΠΑΣΣΑΤΕΜΠΟΣ

41,50

77

ΚΟΡΟΜΗΛΑ-ΤΖΑΝΕΡΑ

52,50

78

ΚΟΥΚΙΑ

22,00

79

ΚΟΥΜ-ΚΟΥΑΤ

82,50

80

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

70,00

81

ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ

2,67

82

ΚΡΑΝΙΑ

280,00

83

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΝΩΠΟ

160,00

84

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ

70,40

85

ΚΡΙΘΑΡΙ ΚΑΡΠΟΣ

2,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

86

ΚΡΟΚΟΣ

110,00

87

ΚΥΔΩΝΙΑ

56,25

88

ΛΑΧΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

89

ΛΑΧΑΝΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

52,75

90

ΛΑΧΑΝΟ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ.

350,00

91

ΛΕΜΟΝΙΑ

82,50

92

ΛΙΝΟΣ

33,50

93

ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

94

ΛΟΙΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

95

ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟ

11,00

96

ΛΟΙΠΑ ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ

20,00

97

ΛΟΥΠΙΝΟ

11,00

98

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

66,40

99

ΛΩΤΟΣ

76,00

100

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PLEUROTUS

5000,00

101

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

82,50

102

ΜΑΡΟΥΛΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

103

ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

229,30

104

ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

350,00

105

ΜΑΣΤΙΧΑ

90,00

106

ΜΕΛΛΙΣΟΧΟΡΤΟ

3,00

107

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

350,00

108

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

140,00

109

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

350,00

110

ΜΕΣΠΙΛΑ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ)

52,00

111

ΜΗΔΙΚΗ ΣΑΝΟΣ

12,30

112

ΜΗΔΙΚΗ ΣΠΟΡΟΣ

24,00

113

ΜΗΛΙΑ

100,00

114

ΜΠΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

95,00

115

ΜΠΑΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

215,00

116

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

300,00

117

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

100,00

118

ΜΟΥΡΙΕΣ

50,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

119

ΜΥΡΤΙΛΛΟ

280,00

120

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

70,00

121

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ (ΕΚΡΙΖΩΣΗ)

1,00

122

ΠΑΤΑΤΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ

35,80

123

ΠΑΤΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ

35,80

124

ΠΑΤΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ

35,80

125

ΠΕΠΟΝΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

57,00

126

ΠΕΠΟΝΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

45,00

127

ΠΕΠΟΝΙ ΥΨΗΛΟΥΤΟΛ

57,00

128

ΠΕΠΟΝΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

45,00

129

ΠΙΠΕΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

95,00

130

ΠΙΠΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

347,50

131

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ

347,50

132

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

236,30

133

ΠΙΠΕΡΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

347,50

134

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

85,00

135

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΑ

92,50

136

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

92,50

137

ΡΕΒΥΘΙΑ

22,00

138

ΡΗΤΙΝΗ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

9,00

139

ΡΙΓΑΝΗ-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

70,00

140

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

71,00

141

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

72,50

142

ΡΟΔΙΑ

50,00

143

ΡΥΖΙ

11,00

144

ΣΙΚΑΛΗ

2,00

145

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ

2,00

146

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

2,00

147

ΣΚΟΡΔΑ ΞΕΡΑ

206,00

148

ΣΚΟΡΔΟ ΝΩΠΟ

160,00

149

ΣΟΓΙΑ

11,80

150

ΣΟΡΓΟ (ΣΚΟΥΠΑ )

20,00

151

ΣΟΥΣΑΜΙ

66,40

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

152

ΣΠΑΝΑΚΙ

140,00

153

ΣΠΑΡΡΑΓΙΑ

91,00

154

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΜΠΑΜΙΑΣ-ΠΙΠΕΡΙΑΣ)

105,00

155

ΣΤΑΦΙΔΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΞΕΡΗ

85,00

156

ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΝΩΠΗ

85,00

157

ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΞΕΡΗ

95,00

158

ΣΤΕΒΙΑ

70,00

159

ΣΤΡΕΛΙΤΖΙΑ

1300,00

160

ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ

60,00

161

ΣΥΚΑ ΞΕΡΑ

45,00

162

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

77,40

163

ΤΟΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

240,00

164

ΤΟΜΑΤΑ ΟΨΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

800,00

165

ΤΟΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

800,00

166

ΤΟΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ

800,00

167

ΤΟΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

800,00

168

ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

22,25

169

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

170

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

171

ΤΡΙΦΥΛΛΙ ΕΤΗΣΙΟ

11,00

172

ΤΡΟΥΦΑ

500,00

173

ΤΣΑΙ ΒΟΥΝΟΥ

70,00

174

ΦΑΚΕΛΩΤΗ

3,00

175

ΦΑΚΕΣ

22,00

176

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

95,00

177

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΝΩΠΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

190,00

178

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΟΨΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 2η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

325,00

179

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

325,00

180

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΠΡΩΙΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 1η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

325,00

181

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ- ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ

70,00

182

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

23,00

183

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ-ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗ

70,00

184

ΦΑΣΟΛΙ ΛΗΜΝΟΥ ΞΗΡΙΚΟ

23,00

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

185

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

25,00

186

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟ

114,00

187

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΦΡΑΟΥΛΕΣ

235,00

188

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΤΟΛ

235,00

189

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

235,00

190

ΦΥΣΤΙΚΙ ΑΙΓΙΝΗΣ

47,20

191

ΦΥΣΤΙΚΙ ΚΕΛΥΦΩΤΟ

47,20

192

ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

470,00

193

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

930,00

194

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

95,00

195

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ

750,00

196

ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

490,00

197

ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ

490,00

198

ΦΥΤΩΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

930,00

199

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1300,00

200

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

400,00

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

201

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ

120,00

202

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ

58,00

203

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

105,00

204

ΛΙΓΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

20,00

205

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΩΝ

2,00

206

ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ

5,00

207

ΙΝΔΙΑΝΟΙ (ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ)

0,40

208

ΜΟΝΟΠΛΑ

20,00

209

ΚΟΤΕΣ ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0,45

210

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

0,08

211

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΦΑΣΟΝ

0,05

212

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

0,50

213

ΛΑΓΟΙ

0,50

214

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΠΛΕΣ

10,01

215

ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΗ, ΚΥΨΕΛΕΣ

7,70

216

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΜΟΣΧΩΝ

18,00

 

 

 

A/A

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ

217

ΟΡΤΥΚΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

0,11

218

ΠΑΠΙΕΣ

0,08

219

ΠΕΡΔΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

0,21

220

ΠΡΟΒΑΤΑ

17,00

221

ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΙ

30,00

222

ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗ ΧΟΙΡΩΝ

8,00

223

ΦΑΣΙΑΝΟΙ

0,21

224

ΧΗΝΕΣ

0,08

225

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

77,00

226

ΧΟΙΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

77,00

227

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ (Α: έως 10 κουτιά και Β: από 11 κουτιά και άνω)

(Α)70, (Β) 60

228

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

1100,00

229

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

365,00».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο