Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-08-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1367 ΕΞ 23.6.2016 Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004

(Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1367 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1367/2016

ΘΕΜΑ: «Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Δεδομένα:

1. Στη χρήση 2015 η εταιρεία μας πραγματοποίησε κέρδη ισολογισμού 163.479,70 (κωδικός 016 Δήλωσης Ν). 

2. Μετά το συμψηφισμό της φορολογικής ζημίας προηγουμένων χρήσεων ποσού των 75.016 ευρώ τα εναπομείναντα κέρδη ανέρχονται στο ποσό των 88.463,70 ευρώ. 

3. Τα κέρδη αυτά δεν μπορούν να διανεμηθούν καθότι συμψηφίζονται με λογιστικές ζημίες παρελθουσών χρήσεων ( Δηλαδή έχουμε λογιστικές ζημίες στα βιβλία ενώ με την αναμόρφωση της δήλωσης έχουμε φορολογητέα κέρδη). 

4. Η λογιστική ζημία προηγουμένων χρήσεων ανέρχεται στο ποσό των 227.651 ευρώ. 

5. Η εταιρεία έχει υποβάλει ΔΦΑ (δήλωση φορολογικής απαλλαγής ) σύμφωνα με τις διατάξεις περί αφορολόγητου αποθεματικού από επενδύσεις του Ν 3299/2004. Από τη δήλωση αυτή προκύπτει ότι απομένει υπόλοιπο για συμψηφισμό με κέρδη 300.106,17 ευρώ. 

6. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών απάντησαν θετικά στο ερώτημά μας , ότι μπορούμε να συμψηφίσουμε το αφορολόγητο αποθεματικό με τα κέρδη μετά την φορολογική αναμόρφωση , προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήματος.

Ερωτάται. 

Μπορούμε να σχηματίσουμε αφορολόγητο αποθεματικό του Ν 3299/2004 πριν τον συμψηφισμό των λογιστικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων στον πίνακα διανομής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακολουθούν τη λογιστική αξία και τη φορολογική βάση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Βάσει αυτής της πρόβλεψης, υπάρχει διαχωρισμός των λογιστικών και των φορολογικών μεγεθών και συνεπώς, αν από τη φορολογική νομοθεσία προβλέπεται σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού, το εν λόγω αποθεματικό σχηματίζεται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της ύπαρξης λογιστικών κερδών στην περίοδο ή αν υπάρχουν μεταφερόμενες λογιστικές ζημίες προηγουμένων χρήσεων. 

Γενικότερα, κατά τη γνώμη του ΣΛΟΤ, τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται με βάση τα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα λογιστικά κέρδη. Άλλωστε, δεν θα ήταν νοητή η δημιουργία αφορολόγητων αποθεματικών επί μη φορολογητέων λογιστικών κερδών. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση έχει λογιστικά κέρδη 100 εκ των οποίων 60 προέρχονται από μη φορολογητέα κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία, το αφορολόγητο αποθεματικό μπορεί να σχηματιστεί επί των φορολογητέων κερδών ύψους 40 (αν δεν υπάρχουν άλλες διαφορές) και όχι επί του συνόλου των λογιστικών κερδών ποσού 100. 

Λόγω της φύσης του ερωτήματος, συνιστούμε το ερώτημα να υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο