Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-07-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1109745 ΕΞ 2016/ 1723. 1759/ 19.7.2016 Απάντηση στις αριθ. 2113/26-5-2016 και 2137/3-6-16 αναφορές - Εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ), στα καύσιμα και παράλληλα αιτείται την άμεση εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων που εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια και τη λήψη αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο και την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων, σε όλα τα στάδια παραγωγής εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών

(Απάντηση στις αριθ. 2113/26-5-2016 και 2137/3-6-16 αναφορές - Εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ), στα καύσιμα και παράλληλα αιτείται την άμεση εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων που εκκρεμούν τα τελευταία χρόνια και τη λήψη αυστηρών μέτρων για τον έλεγχο και την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων, σε όλα τα στάδια παραγωγής εμπορίας και διακίνησης πετρελαιοειδών)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 19/07/2016 -14:35,
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1109745 ΕΞ 2016 / 1723.1759

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις αριθ. 2113/26-5-2016 και 2137/3-6-16 αναφορές.

Σε απάντηση των με αριθ. πρωτ. 2113/26-5-16 και 2137/3-6-16 αναφορών που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Θεόδωρος Καράογλου και Νικόλαος Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 60, του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ΕΦΚ ορισμένων ενεργειακών προϊόντων του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), στα πλαίσια επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων του κράτους και της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 60 του προαναφερόμενου νόμου, αυξάνονται από 01/01/2017 οι συντελεστές ΕΦΚ των περιπτώσεων β', γ', στ', ζ', η', ι', ια', ιβ', ιγ' και κστ', της παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που αφορούν στην βενζίνη, το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), τα υγραέρια (LPG) και το βιοντήζελ ως ακολούθως:

- Βενζίνη χωρίς μόλυβδο (περιπτώσεις β', γ') από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (περιπτώσεις στ', ζ', η'), από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Φωτιστικό πετρέλαιο (περιπτώσεις ι', ια', ιβ') από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
- Υγραέριο κίνησης της περίπτωσης (ιγ'), από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα,
- Βιοντίζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων της περίπτωσης (κστ'), από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα.

Επίσης οι συντελεστές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη), των περιπτώσεων (ζ) και (ια), τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου, αυξάνονται από 230 σε 280 ευρώ ανά 1000 λίτρα.

Αναφορικά με τον έλεγχο και την πάταξη της παράνομης διακίνησης καυσίμων, σε όλα τα στάδια παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης, σημειώνεται ότι πέραν της εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 30.4.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1156/Β'/07-05-2014) με θέμα «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων καθώς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και το είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 5025506 ΕΞ 2015/8.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2692/Β'/11-12-2015).

Στις διατάξεις της ως άνω ΑΥΟ εμπίπτουν και οι εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων και των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, οι οποίες είναι φορολογικές αποθήκες.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο