Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-2004 ]

ΠΟΛ.1075/21.7.2004 Διαδικασία ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

(Διαδικασία ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. )

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ. 1075/21.07.2004 Διαδικασία ελέγχου περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ι. Με την ΠΟΛ.1019/19.1.1996 εγκύκλιο, είχαν δοθεί οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες Προανάκρισης - Ανάκρισης και του ελέγχου περιουσιακής κατάστασης των ελεγχομένων υπαλλήλων.

ΙΙ. Μετά την έκδοση της 20Β/1999 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που είχε γίνει δεκτή από την Υφυπουργό Οικονομικών επισημαίνουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τον τρόπο του υπολογισμού της αξίας των ακινήτων κατά τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παραπάνω γνωμοδότηση κατά τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, η αξία κτήσεως, θα υπολογίζεται με βάση την αντικειμενική τους αξία. Θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης που είναι καθορισμένες από πριν, κατά ζώνη, κατά είδος ακινήτων κ.λ.π. και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως προσδιορίζονται κάθε φορά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και οι λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως, για παράδειγμα:

- για τα διαμερίσματα, η ποιότητα κατασκευής, η παλαιότητα, η θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας.
- για τα καταστήματα η εμπορικότητα του δρόμου, εάν υπάρχουν πατάρι ή υπόγειο,
- για τα αγροκτήματα, η καλλιεργητική αξία, η τουριστική ή παραθεριστική σημασία και άλλα ( άρθρο 41 του Ν. 1249/1982 ).

Δηλαδή, ως αξία κτήσεως των ακινήτων θα υπολογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών στις περιπτώσεις βεβαίως που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού. Κατ΄ εξαίρεση και εφόσον στο μεταβιβαστικό συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφεται τίμημα μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας (οπότε πληρώνεται και ο σχετικός φόρος) αυτό θα υπολογίζεται και ως αξία του ακινήτου. Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι σε όσες περιπτώσεις προδήλως και καταφανώς κατά την κοινή πείρα και λογική προκύπτουν βάσιμες αμφιβολίες μεταξύ αντικειμενικής και υπέρτερης αγοραίας αξίας, ο Οικονομικός Επιθεωρητής θα ζητά την πραγματογνωμοσύνη του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου.
Στις περιπτώσεις όμως εκείνες που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα η αγοραία αξία κτήσεως θα διαμορφώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση ανάλογα με το είδος κατασκευής (απλής ή πολυτελούς), τη θέση, την παλαιότητα και τις λοιπές ενδεχομένως ιδιαιτερότητες του ακινήτου, όπως αυτές προσδιορίστηκαν παραπάνω και κυρίως θα προσδιορίζονται με βάση τα στοιχεία εκτίμησης πλησιόχωρων και ομοειδών (κατ΄ είδος και χρόνο) ακινήτων.

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων θα ανατρέχει στην τελευταία δεκαετία από το χρόνο που επιλαμβάνεται ο αρμόδιος Επιθεωρητής, εκτός εάν ο υπάλληλος για μέρος του παραπάνω χρονικού διαστήματος έχει ήδη ελεγχθεί, οπότε θα ελέγχεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, και θα διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

α) του άρθρου 28 του Υπαλληλικού Κώδικα,

β) των άρθρων 24 , 25 , 26 , 27 , 28 και 29 Ν. 2429/1996 ,

γ) του άρθρου 2 παρ. 19 , 20 , 21 του Ν. 2343/1995 και

δ) την αρ. 208/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Είναι αυτονόητο ότι έκτακτοι έλεγχοι θα διενεργούνται οποτεδήποτε εφόσον συντρέχουν ειδικότεροι λόγοι και αυτεπάγγελτα στις περιπτώσεις:

i) που η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και την εν γένει οικονομική του κατάσταση, και
ii) ο υπάλληλος διώκεται για το αδίκημα της δωροδοκίας, οπότε η παράλειψη ελέγχου περιουσιακής κατάστασης του υπαλλήλου κρίνεται αδικαιολόγητη.

IV. Τέλος, κάθε προηγούμενη εγκύκλιος ή απόφαση, που ρυθμίζει το θέμα του ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης των ακινήτων των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών, παύει να ισχύει.

V. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών που αποστέλλεται η παρούσα να φροντίσουν, με προσωπική τους ευθύνη, να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα, όλοι οι Επιθεωρητές, καθώς και για την πιστή εφαρμογή της.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο