Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-07-2016 ]

Αριθμ. 090/10/ 5.7.2016 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του

(Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και ορισμός αναπληρωτή του)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. 090/10

(ΦΕΚ Β' 2211/18-07-2016)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1. Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/τ. Α΄/10.11.1953), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957 (ΦΕΚ 100/τ. Α΄/12.6.1957).

1.2. Του Β.δ/τος της 11/7/1957 (ΦΕΚ 125/τ. Α΄/15.7.1957), των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 του Ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201/τ. Α΄/27.11.1985) και του άρθρου 37 παρ. 4 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α΄/5.1.1999).

1.3. Την υπ' αριθμ. 447/2013 γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

1.4. Του Π.δ/τος 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ. Α΄/22.5.1989) περί του «Οργανισμού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1.5 Του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. 42/27.11.2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 869/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27.11.2015) με την οποία διορίσθηκε Διοικητής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος του Χρήστου, με τριετή θητεία.

3. Την υπ' αριθμ. Φ.10021/Δ9/οικ.28182/7419 (ΦΕΚ 332/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./27.6.2016) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία γίνεται αποδεκτή η παραίτηση του Ιωάννη Δούκα του Αλεξάνδρου από τη θέση του Υποδιοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διορίζεται ως Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ο Αλάνης Γεώργιος του Δημητρίου, με τριετή θητεία.

4. Την υπ' αριθμ. 10021/οικ.47558/10259/15.12.2014 (ΦΕΚ 819/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/19.12.2014), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την οποία διορίσθηκε Υποδιοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η Τριανταφυλλίδη Βασιλική του Αθανασίου με τριετή θητεία.

5. Την 090/1/28.1.2016 (ΦΕΚ 266/τ. Β΄/11.2.2016) απόφαση.

6. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στους Υποδιοικητές και καθορισμού αναπληρωτή του για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 

αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων εκτός από θέματα με τα οποία χαράσσεται η γενική πολιτική του Ιδρύματος, ως εξής:

1) Ι. Στον Υποδιοικητή Αλάνη Γεώργιο για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.
2. Αναπηρίας και Ιατρικής της εργασίας
3. Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων
4. Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ
5. Τεχνικής και Στέγασης

II. Στην Υποδιοικήτρια Βασιλική Τριανταφυλλίδη για θέματα των Διευθύνσεων της Διοίκησης:
1. Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών
2. Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης
3. Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων
4. Αναλογιστικών Μελετών και Στατιστικής
5. Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Ορίζουμε ως αναπληρωτή του Διοικητή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, την Υποδιοικήτρια Βασιλική Τριανταφυλλίδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016

Ο Διοικητής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο