Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-07-2004 ]

ΠΟΛ.1074/20.7.2004 «Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1-1-2005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της»

(«Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1-1-2005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της»)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1060492/530/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1074

ΘΕΜΑ: Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ – Μάρκετ για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1-1-2005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' (υποπερίπτωση γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84 Α') όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 40 του άρθρου 9 του Ν. 2753/99 (ΦΕΚ 249 Α').

2. Την 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 (ΦΕΚ 519 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

3. Τις Α.Υ.Ο.Ο. 111682/1082/(ΦΕΚ 9Β'/10-1-2001), 1087241/688/(ΦΕΚ 1239Β'/24-9-2001), 1023445/281/

ΠΟΛ.1049/11-3-2003 (ΦΕΚ 324/Β'/18-3-2003) και 1114803/1372/ (ΦΕΚ 12/Β/12-1-2004) με τις οποίες ρυθμίζεται ο τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης των επιχειρήσεων S/M.

4. Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης, λόγω του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, της μικρής αξίας αυτών, καθώς και του πλήθους των συναλλαγών και των στοιχείων που εκδίδουν.

5. Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων αυτών.

6. Ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρέχουμε στις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ τη δυνατότητα τήρησης του βιβλίου αποθήκης, για τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1.1.2005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της, με τον τρόπο που όριζαν οι Α.Υ.Ο.Ο. 1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000, 1087241/688/ΠΟΛ.1219/18.9.2001, η παράγραφος 1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1023445/281/ και η Α.Υ.Ο.Ο. 1114803/1372/.

Ειδικότερα: Κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, η εξαγωγή να προσδιοριστεί στο τέλος της χρήσης με την απογραφή και οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο η εξαγωγή να προσδιορίζεται ανά τρίμηνο με την διενέργεια απογραφής.

Επιχειρήσεις Σούπερ ' Μάρκετ οι οποίες διαθέτουν και καταστήματα από τα οποία διαθέτουν τα είδη τους χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά (ποσοστό χονδρικών πωλήσεων άνω του 60%) να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για τα καταστήματα αυτά (κεντρικό ή υποκατάστημα) με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω μόνο για τις λιανικές πωλήσεις και για τις χονδρικές πωλήσεις το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., παρεχόμενης της δυνατότητας ενημέρωσης της εξαγωγής συγκεντρωτικά με το άθροισμα των ημερήσιων πωλήσεων κατ' είδος, ποσότητα και αξία, με την προϋπόθεση σύνταξης ή εκτύπωσης αναλυτικής κατάστασης μιας ή περισσοτέρων ημερών, με την κίνηση κάθε είδους ανά παραστατικό, όταν αυτό ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο