Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2000 ]

ΠΟΛ.1317/29.12.2000 Φορολογία των τόκων που αποκτούν ΜΗ κάτοικοι Ελλάδας από καταθέσεις σε συνάλλαγμα μετά την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του ευρώ

(Φορολογία των τόκων που αποκτούν ΜΗ κάτοικοι Ελλάδας από καταθέσεις σε συνάλλαγμα μετά την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του ευρώ )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1099413/11205/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΤΑ Α' - Β'
Πληροφορίες: Μ. Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 3375312

ΠΟΛ.: 1317

ΘΕΜΑ: Φορολογία των τόκων που αποκτούν ΜΗ κάτοικοι Ελλάδας από καταθέσεις σε συνάλλαγμα μετά την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του ΕΥΡΩ.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2238/1994 προβλέπεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15% στους τόκους που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) και οι οποίοι προκύπτουν στην Ελλάδα από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου ορίζεται ότι οι τόκοι που προκύπτουν από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση μη μόνιμων κατοίκων Ελλάδας σε τράπεζες που είναι στην Ελλάδα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον το ποσό
αυτών είναι σε ξένο νόμισμα, εξαιρούνται από την αυτοτελή φορολόγηση που επιβάλλεται με το άρθρο αυτό.
Τα ίδια ισχύουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ' του ίδιου άρθρου, και για τους τόκους από ομολογιακά δάνεια σε συνάλλαγμα που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος από την 1.1.1991 και μέχρι την 31.12.1996.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') ορίζεται ότι από την 1.1.2001 το "ευρώ" αντικαθιστά τη δραχμή ως νόμισμα της χώρας, σύμφωνα με τους όρους των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1103/1997 (ΕΕ L 162/1997), 974/1998 (EE L 139/1998) και 2866/1998 (ΕΕ L 359/1998) του Συμβουλίου, όπως ισχύουν κατά τις διατάξεις αυτού του νόμου. Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε δραχμές διατηρούν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος στην ημεδαπή έως την 28.2.2002.

4. Με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/1998 του Συμβουλίου της 3.5.1998 για την εισαγωγή του ευρώ, προβλέπονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: α) Από την 1.1.1999 το νόμισμα των συμμετεχόντων κρατών - μελών είναι το ευρώ (άρθρο 2). Το ευρώ αντικαθιστά το νόμισμα κάθε συμμετέχοντος κράτους - μέλους σύμφωνα με την τιμή μετατροπής (άρθρο 3). Το "ευρώ" υποδιαιρείται επίσης στις εθνικές νομισματικές μονάδες σύμφωνα με τις αντίστοιχες τιμές μετατροπής. Ολες οι υποδιαιρέσεις των μονάδων αυτών διατηρούνται (άρθρο 6). Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα τα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες διατηρούν την ιδιότητα του νόμιμου χρήματος που είχαν εντός των εδαφικών τους ορίων κατά την προηγούμενη της ημέρας έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού (άρθρο 9).

5. Εξάλλου, με την υπ' αριθ. 19/20.6.2000 απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. στην Πορτογαλία, για την ένταξη της χώρας μας στη Γ' φάση της ΟΝΕ, η Ελλάδα αποτελεί το 12ο μέλος των κρατών - μελών της ζώνης ευρώ και εισέρχεται στο μεταβατικό στάδιο του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος από την 1.1.2001. Δηλαδή το ευρώ από την ημερομηνία αυτή και μετά αντικαθιστά, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α'/27.9.2000), τη δραχμή ως νόμισμα της χώρας μας, όπως αναφέρεται και στην παρ. 3 της παρούσας.

6. Ενόψει των ανωτέρω, κατά την ένταξη της Ελλάδας από 1.1.2001 στη ζώνη ευρώ (μεταβατικό καθεστώς), τα εθνικά νομίσματα των υπολοίπων έντεκα (11) χωρών - μελών της ζώνης αυτής (φράγκα Βελγίου, γερμανικά μάρκα, ισπανικές πεσέτες, γαλλικά φράγκα, ιρλανδικές λίρες, ιταλικές λίρες, φράγκα Λουξεμβούργου, ολλανδικά φιορίνια, αυστριακά σελίνια, πορτογαλικά εσκούδος και φινλανδικά μάρκα), καθώς και το ευρώ, δεν θα θεωρούνται πλέον ξένο νόμισμα για τη χώρα μας, καθόσον λόγω των "κλειδωμένων" ισοτιμιών δεν θα υφίσταται πλέον συναλλαγματική σχέση με τη δραχμή.
Κατά συνέπεια, οι τόκοι που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος και προέρχονται από καταθέσεις στα πιο πάνω νομίσματα σε ελληνικές τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπόκεινται στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994 αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15%, από την 1.1.2001 και εφεξής, έστω και αν δικαιούχοι των τόκων αυτών είναι κάτοικοι αλλοδαπής. Αντίθετα, οι πιο πάνω τόκοι που αποκτούν κάτοικοι αλλοδαπής από καταθέσεις στην
Ελλάδα σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ (π.χ. λίρες Αγγλίας, κορόνες Δανίας, Σουηδίας, δολάρια ΗΠΑ, γιεν Ιαπωνίας κ.λπ.) εξακολουθούν και στο μεταβατικό καθεστώς να απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ. α' και β' της παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 2238/1994, καθόσον οι καταθέσεις αυτές εξακολουθούν να θεωρούνται καταθέσεις σε συνάλλαγμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο