Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-07-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1020 ΕΞ 23.6.2016 Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1020 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1020/2016

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία μας XXX1 με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων υγείας ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών εξετάζει το κατά πόσον υποχρεούται να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς βάσει της διάταξης 1§3β. ν. 4308/2014. Πιο συγκεκριμένα:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει κατά 78,4% στη γερμανική εταιρεία XXX2, η οποία δεν είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο. 

Η εταιρεία XXX2 ανήκει κατά 100% στην γερμανική εταιρεία XXX3, η οποία είναι αντασφαλιστική εταιρεία εισηγμένη σε Χρηματιστήριο. 

Η XXX2 δεν ενοποιεί τα οικονομικά στοιχεία της XXX1 στις οικονομικές της καταστάσεις, αλλά τα οικονομικά στοιχεία της XXX2 ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της XXX3. 

Η XXX3 έχει θυγατρική στην Ελλάδα την εταιρεία XXX4, η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία. 

Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού και ο αριθμός εργαζομένων της XXX1 δεν ξεπερνούν το 5% εκείνων της XXX3. 

Τα ειδικότερα ερωτήματα μας είναι τα εξής: 

1) Λογίζεται η XXX1 θυγατρική της XXX3 κατά την έννοια της παρ. 1§3β ν. 4308/2014

2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο υπό 1 ερώτημα, αντιμετωπίζεται η XXX3 ως εισηγμένη εταιρεία στο πλαίσιο της 1§3β ν. 4308/2014 ή όχι, λαμβανομένου υπόψιν ότι η αναφερόμενη σε αυτήν Οδηγία 2004/39 εξαιρεί τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής της. 

3) Η φράση "ατομικά ή αθροιστικά" της 1§3β ν. 4308/2014 αναφέρεται στο σύνολο των θυγατρικών εταιρειών της ίδιας μητρικής που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, άρα για τον προσδιορισμό του 5% θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα οικονομικά δεδομένα της εταιρείας XXX4, ή αναφέρεται στα τρία κριτήρια (κύκλο εργασιών, σύνολο ενεργητικού, σύνολο προσωπικού); 

4) Εάν η εταιρεία μας λογίζεται θυγατρική εισηγμένης σε οργανωμένη αγορά εταιρείας κατά την έννοια της 1§3β, ν. 4308/2014 και τα μεγέθη της αθροίζονται με εκείνα της έτερης θυγατρικής της ιδίας μητρικής στην Ελλάδα, θα πρέπει να εφαρμόζει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφόσον διαπιστώνεται αθροιστικώς υπέρβαση του ποσοστού 5%); 

5) Διαφοροποιούνται τα ανωτέρω από το γεγονός ότι τα οικονομικά στοιχεία της XXX1 δεν ενοποιούνται από τις αναφερθείσες γερμανικές εταιρείες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. 

2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης. 

3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο