Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-07-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1233 ΕΞ 23.6.2016 Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)

(Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI))

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 23.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1233 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1233/2016

ΘΕΜΑ: «Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)»

ΣΧΕΤ: Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1402 ΕΞ 8.11.2012 έγγραφο ΣΛΟΤ

ΕΡΩΤΗΜΑ

1. Με το ως άνω σχετικό απαντητικό έγγραφο σας σε υποβληθέν ερώτημα για τον λογιστικό χειρισμό των διαθεσίμων που υπήρχαν στην Τράπεζα της Ελλάδος μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους PSI, γνωστοποιήσατε, μεταξύ άλλων, ότι «Μεταγενέστερα και σε κάθε ημερομηνία που συντάσσονται οικονομικές καταστάσεις οι εν λόγω τίτλοι αποτιμώνται επίσης στην τρέχουσα αξία τους όπως αυτή προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα της Τράπεζας της Ελλάδος και η προκύπτουσα διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη αποτίμηση αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

2. Στη περ. 5 της παρ. 2.2.112 του Π.Δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 ΤΑ’ Ιουλ 98) «Περί Ορισμού του Περιεχομένου και του Χρόνου Ενάρξεως της Εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ» ορίζονται τα παρακάτω: 

«5. Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επενδύσεως και των χρεογράφων ισχύουν τα εξής: 

α) Με την επιφύλαξη της παρακάτω περιπτώσεως δ, οι κάθε φύσεως τίτλοι χρεογράφων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων αποτιμούνται μαζί με τα χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34 στην κατ'είδος τρέχουσα τιμή τους. 

Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται: 

α.α) Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους(μετοχές, ομολογίες, κ.λ.π.) ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως, 

α.β) Για τους μη εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους: 

Αν πρόκειται για μετοχές ανωνύμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας, για τις μετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει η αποτίμηση. 

Αν πρόκειται για τους λοιπούς, εκτός από τις μετοχές, τίτλους, η τιμή κτήσεως τους. 

Αν πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα χρήσεως.» 

2. Με το από 4 Σεπ. 12 Ενημερωτικό Σημείωμα της ΤτΕ/Δνση Εργασιών Δημοσίου/Τμήμα Δχσης Διαθεσίμων ΝΠ, δόθηκαν μεταξύ άλλων και επεξηγήσεις των εννοιών «Τρέχουσα Τιμή Μεριδίου» και «Τρέχουσα Αξία Μερίδας». Αναλυτικότερα: 

α. «Τρέχουσα Τιμή Μεριδίου» είναι η αγοραία αξία κάθε μεριδίου, η οποία υπολογίζεται από το λόγο της συνολικής αγοραίας αξίας του Ενεργητικού του Κοινού Κεφαλαίου προς τον συνολικό αριθμό μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου. 

β. «Τρέχουσα Αξία Μερίδας» είναι το γινόμενο του Αριθμού Μεριδίων (Υπόλοιπο) του Φορέα επί την Τρέχουσα Τιμή Μεριδίου. Το ποσό αυτό συνιστά και το όριο μέχρι του οποίου ο Φορέας μπορεί να προβαίνει σε απολήψεις με διάθεση μεριδίων του. 

3. Περαιτέρω το Υπουργείο Οικονομικών/ΓΛΚ με την υπ' αρίθμ. πρωτ.:οικ.2/108326/ΔΠΔΣΜ/3 Δεκ. 13 εγκύκλιο του με την οποία παρέχει οδηγίες: 

α. Για τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων της Τράπεζας της Ελλάδας, και τη συνακόλουθη απεικόνιση τους στα Μηνιαία Δελτία και στα αρχεία του Συστήματος Ενοποίησης Χρηματοοικονομικών Αναφορών, και, 

β. Για την ορθή παρουσίαση των καταθέσεων των φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδας και σε λοιπές εμπορικές τράπεζες, αναφέρει, μεταξύ πολλών άλλων, ότι «Σχετικά με την απεικόνιση του Κοινού Κεφαλαίου στα Μηνιαία Δελτία, οι Κ.Α. Ε. που αφορούν συναλλαγές του Κοινού Κεφαλαίου θα εμφανίζονται αθροιστικά στα αντίστοιχα πεδία του πίνακα Α στις υποκατηγορίες που αφορούν μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Στον πίνακα Β με τα στοιχεία ισολογισμού, το Κοινό Κεφάλαιο θα συμπεριλαμβάνεται στην γραμμή "Μετοχές-συμμετοχές-μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων", αποτιμημένο στην τρέχουσα αξία της τελευταίας ημέρας του μήνα αναφοράς.» 

4. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν ως τρέχουσα αξία για την αποτίμηση των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου στις οικονομικές καταστάσεις (όχι στις Μηνιαίες Αναφορές) με την 31 Δεκ εκάστου έτους, νοείται η τρέχουσα τιμή της τελευταίας ημέρας του μηνός Δεκεμβρίου ή ο μέσος όρος της τρέχουσας τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Τρέχουσα αξία για σκοπούς αποτίμησης των μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου στις οικονομικές καταστάσεις, είναι η τρέχουσα τιμή της τελευταίας ημέρας του μηνός Δεκεμβρίου.

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο