Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1006518 ΕΞ 2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016/6.7.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΡΓ.Β 1102734 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Παπαδάκης
Τηλέφωνο: 210 3311291
FAX: 210 3230829

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Α' 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, και ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την πρόταση της Ομάδας Εργασίας για τη διερεύνηση, μελέτη, επαναξιολόγηση ή θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, που συστήθηκε με την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1128100 ΕΞ 2015/1.10.2015 (ΑΔΑ: 7ΤΥ7Η-Λ7Σ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1006329 ΕΞ 2016/15.1.2016 (ΑΔΑ: ΩΞΧΝΗ-ΕΧ5) και Δ. ΟΡΓ. Β 1034178 ΕΞ 2016/1.3.2016 (ΑΔΑ: 6ΨΩΙΗ-ΔΤΥ) όμοιες.

3. Το αριθ. ΔΕΛ Β 1093317 ΕΞ 2016/21.6.2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.)., με τα συνημμένα:

α) Το από 5/5/2016 Ενημερωτικό Σημείωμα του ίδιου προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και β) Το από 30/3/2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ομάδας Εργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του προοιμίου της παρούσας απόφασης, προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την αναγκαιότητα επίσπευσης της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. και μείωσης του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Διαρκή Επιτροπή παρακολούθησης των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α. που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, για την διαρκή διερεύνηση, μελέτη και επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή την θέσπιση νέων.

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Επιτροπή και ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., με βαθμό Α', ως εξής:

1. Γεώργιο Μπεκιαράκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), ως Πρόεδρο.

2. Ανθή Αγαπίου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ε.Λ., ως μέλος.

3. Φωτεινή Αθανασάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.

4. Θεοδώρα Αϊβάζογλου, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.

5. Αικατερίνη Βασιλάκη, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.ΕΛ., ως μέλος.

6. Κλεάνθη Ιωαννίδη, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.

7. Ιωάννη Μανουσάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος.

8. Δημήτριο Μαρκοστάμο, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), ως μέλος.

9. Εμμανουήλ Μεταξάκη, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, ως μέλος.

10. Μαρία Ξερνού, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χαράλαμπο Κουνάδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11. Αναστάσιο Σαγρή, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ., ως μέλος.

12. Επαμεινώνδα Τσόπελα, του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.ΗΛΕ.Δ., ως μέλος.


Γ. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί το μέλος, που θα ορίσει ο Πρόεδρος αυτής.

Δ. Έργο της Επιτροπής είναι η διαρκής διερεύνηση, η μελέτη και η επαναξιολόγηση των υφιστάμενων κάθε φορά κριτηρίων ή η θέσπιση νέων κριτηρίων επιλογής υποθέσεων επιστροφής Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, που θα διεκπεραιώνονται με έλεγχο, με στόχο την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις χαμηλού κινδύνου, για την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και την μείωση του διοικητικού κόστους της φορολογικής διοίκησης.

Ε. Η Διαρκής Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει ο Πρόεδρος αυτής και στα πλαίσια του έργου της, θα υποβάλλει, μηνιαίως και όποτε άλλοτε απαιτείται, αναφορές προόδου στον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Ο χρόνος τακτής υποβολής των αναφορών προόδου μπορεί να ανακαθορίζεται ύστερα από αίτημα του Προέδρου της Επιτροπής προς τον Γενικό Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε..

Ζ. Η θητεία της παρούσας Επιτροπής είναι διαρκής.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο