Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-07-2016 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 21/6.7.2016 Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016

(Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 6.7. 2016
Αριθ. Πρωτ. Σ62/29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου : 2105215000

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21

Θ Ε Μ Α: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α), καθώς και το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.26034/1064/30.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ω3ΙΩ465Θ1Ω-3Δ5), που αναφέρεται στην ερμηνεία τους.

1. Με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (για σύζυγο και τέκνα) στους ασφαλισμένους οι οποίοι θα συνταξιοδοτηθούν με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θεσπίστηκε με τις οικείες διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καταργείται κάθε καταστατική ή γενική ή ειδική διάταξη, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε σχετικά με τη χορήγηση αυτών των παροχών.

Συγκεκριμένα, η μεν προσαύξηση της σύνταξης για σύζυγο (όπου προβλεπόταν) καταργείται, η δε προσαύξηση για τέκνα διέπεται πλέον από τις διατάξεις (α) της υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) και (β) του αρ. 40 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81), όπως ισχύουν. 

Για τους ασφαλισμένους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί μέχρι και 12.5.2016, καθώς και για όσους εφαρμόζονται ως προς τον υπολογισμό της σύνταξης οι προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, τα επιδόματα συζύγου και τέκνων εξακολουθούν να καταβάλλονται ως προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξη τους στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις περί κατάργησης της προσαύξησης της σύνταξης για σύζυγο και περί χορήγησης επιδομάτων για τέκνα από τον Ο.Γ.Α. κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις [υπ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου Πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) και του αρ. 40 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81)], όπως ισχύουν, καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν. 4387/2016 ως προς τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης που τους απονέμεται, θα πρέπει να συμβουλευτείτε και την εγκύκλιο 20/16, που αναφέρεται στα κριτήρια υπαγωγής των ασφαλισμένων στις διατάξεις του Ν. 4387/2016 ως προς τη βάση υπολογισμού της σύνταξής τους. Στις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι φορέας καταβολής του επιδόματος τέκνων σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις είναι ο Ο.Γ.Α., θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές διαδικασίες από το φορέα αυτό. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόμαστε ως προς την παροχή οδηγιών για το θέμα αυτό.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο