Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1099411 ΕΞ 2016/29.6.2016.
Έπαψε να ισχύει από 07-03-2018 με την Δ.ΟΡΓ.Β. 1036882 ΕΞ 2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-05-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β 1071610 ΕΞ 2016/9.5.2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας»

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 9 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β1071610 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210 - 33.11.291
FAX: 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, με έργο την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π. δ. 284/88 (Α1 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α'178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α1 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινουμένων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις». 

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013¬2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β1 865, 1079 & 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α1 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) « Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

η) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.4.2005 (Β 539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Τα από 8 και 30/10/2015 και από 22 και 25/4/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με τα οποία ζητείται η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας», καθώς και η υπόδειξη εκπροσώπων των υπηρεσιών για να ορισθούν ως μέλη αυτής.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των κατωτέρω υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε.:

α) των Γενικών Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Γ.Χ.Κ. και Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,

β) των Διευθύνσεων Εσωτερικού Ελέγχου και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ).

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β1 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Την αναγκαιότητα επικαιροποίησης του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για την επικαιροποίηση του «Στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας».

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω υπαλλήλους υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., ως εξής:

1) Αργυρώ Δεμάγκου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, με βαθμό Α', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ως Συντονίστρια, με αναπληρωτή τον Σαράντη Μπελιά, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

2) Καλλιόπη Πατσαβά, Οικονομική Επιθεωρήτρια κατ' ανάθεση, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος.

3) Αθανάσιο Γκικόπουλο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Β', που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Δεδεμάδη, υπάλληλο ίδιου κλάδου, με βαθμό Γ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4) Αλεξάνδρα Σκορδάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Χημικών με βαθμό Β', που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Αλκοόλης και Ποτών με Αλκοόλη της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Συμεών Κυριακίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' -Χημικών Κινδύνων Τροφίμων και Ειδικών Αναλύσεων της Α' Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

5) Αναστασία Κατσαρού, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Σωτηροπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

6) Κωνσταντίνο Θεοδωράτο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Μπάκα, υπάλληλο ίδιου κλάδου και βαθμού, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

7) Παναγιώτη Μπούρμπο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Διώτη, υπάλληλο ίδιου κλάδου με βαθμό Α', που υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία.

8) Σπυρίδωνα Γιαννημάρα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών με βαθμό Δ', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη- Φραντζέσκα Καμπισιούλη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

9) Στυλιανή Λαμπροπούλου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Ε', που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος

10) Σταυρούλα Κουστένη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με βαθμό Ε', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γεωργία Νίκαινα, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

11) Βασιλική Λέπεση, υπάλληλο με βαθμό Ε' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρύσανθο Πελεκάνο, υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

12) Σοφία Κάρμα, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Εφοριακών με βαθμό ΣΤ', που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου με βαθμό Δ', που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει η Συντονίστρια αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη και η επικαιροποίηση του «Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς» σε όλο το φάσμα λειτουργιών και διαδικασιών της Γ.Γ.Δ.Ε. και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας», καθώς και η παρακολούθηση και ο συντονισμός υλοποίησης των δράσεων που αναφέρονται σε αυτά. Ειδικότερα, ως προς το Στρατηγικό Σχέδιο, η Ομάδα θα επικαιροποιήσει τις ροές εργασίας, τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές, τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αυτών.

Ε. Η Συντονίστρια και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας:

α) θα συνεργάζονται με άλλες Ομάδες και Επιτροπές, που λειτουργούν στην Γ.Γ.Δ.Ε. ή στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και με Υπηρεσίες αυτών, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο και

β) μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΣΤ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών, που θα ορίζει η Συντονίστρια αυτής.

Ζ. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση των επιμέρους δράσεων του «Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς» και του «Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας».

Η Ομάδα Εργασίας οφείλει να παραδώσει τις επικαιροποιημένες εκδόσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, μέχρι την 31/7/2016, καθώς και εξαμηνιαίες απολογιστικές αναφορές, ως προς την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων, με ημερομηνία παράδοσης εντός του πρώτου εικοσαημέρου από την λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Επίσης, η Συντονίστρια αυτής οφείλει να ενημερώσει και την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την ολοκλήρωση του έργου της.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο