Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2016 ]

Αρ. πρωτ.: Φ. 10321/οικ. 24881/1025/ 30.6.2016 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)

(Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 30/6/2016
Αρ. Πρωτ.:Φ.10321/οικ. 24881/1025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ/13)
ΤΜΗΜΑ : Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο : 210 3368112

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016 ».

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4387/2016 (Α, 85) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)», τακτοποιούνται ασφαλιστικά με την υπαγωγή τους στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ. 4277/1962) τα ανωτέρω πρόσωπα. Ειδικότερα:

1. Το κοινοποιούμενο άρθρο αφορά στους τακτικούς υπαλλήλους του ΕΤΕΑ και του ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), διέπονταν από τις διατάξεις του ν.δ. 4239/1962 και υπάγονταν για τον κλάδο κύριας σύνταξης, οι μεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

Τα πρόσωπα αυτά, από της ισχύος του νόμου, μεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του ν.δ. 4277/1962. Η υπαγωγή αυτή αφορά και τους ήδη μεταταγέντες ή μεταφερθέντες -σε θέσεις άλλων υπηρεσιών- τακτικούς υπαλλήλους του τ. ΤΑΔΚΥ, οι οποίοι διατήρησαν -κατά τη μεταφορά ή μετάταξή τους- το προηγούμενο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς.

Τέλος, αφορά και τους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, οι συντάξεις των οποίων καταβάλλονταν είτε από το ΕΤΕΑ είτε από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.

2. Οι εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) του ως άνω προσωπικού, που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισής τους στους προηγούμενους φορείς, ήτοι στο ΕΤΕΑ και στο ΤΠΔΥ, μεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ούτως ώστε ο χρόνος αυτός να θεωρείται πλέον ως πλήρως διανυθείς στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

3. Από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, καταργείται το αρ. 1 του ν.δ. 4239/1962 «περί συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού ΤΑΔΚΥ», καθώς και κάθε άλλη - αντίθετη προς τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου- διάταξη.

4. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ισχύουν έως και την ημερομηνία υπαγωγής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α (παρ. 7, αρ. 25 του παρόντος νόμου), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄, της παρ.1 του άρθρου 51 του ανωτέρω νόμου, από 1.1.2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών.

Επομένως, από την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ, η κύρια σύνταξη των ήδη συνταξιούχων του τ. ΤΑΔΚΥ, θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, οι τακτικοί υπάλληλοι του τ. ΤΑΔΚΥ, από 1.01.2017 θα υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γ.Λ.Κ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, καθώς και να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τα πρόσωπα του κοινοποιούμενου άρθρου, δεδομένου ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.
O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο