Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 1092167 ΕΞ 2016/1382/10.6.2016 Απάντηση στην αριθ. 4571/7.4.16 ερώτησης. - Παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς

(Απάντηση στην αριθ. 4571/7.4.16 ερώτησης. - Παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 10/06/2016
Αριθ.Πρωτ: ΑΤΚΕ 1092167 ΕΞ 2016/1382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο: 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX: 210.32.35.135

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 4571/7.4.16 ερώτησης. - Παραχώρηση ακινήτων για εξόφληση φόρου κληρονομιάς

Σε απάντηση της αριθμ. 4571/7.4.16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ε. Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 82 ν. 2961/2001, όπως ισχύουν, προβλέπεται η δυνατότητα εξόφλησης φόρου κληρονομιάς με παραχώρηση ακινήτου, με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ως άνω διατάξεων. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 82 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών... (ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.2961/2001), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 (Α' 107) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 (Α' 155/30.07.2014), προβλέπεται ότι «Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που οφείλεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης του φόρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται περιοριστικά μόνο σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του αιτούντος για εξόφληση του Φόρου κληρονομιάς με μετρητά και όχι σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης φόρου από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Συνεπώς, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων απαραίτητη είναι η έκδοση της ανωτέρω κανονιστικής απόφασης, σχέδιο της οποίας τελεί υπό επεξεργασία από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες υπάγονται τόσο στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την επικείμενη έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, θα καθοριστούν, μεταξύ άλλων, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο φορολογούμενος και να συγκεντρώσει ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. παραλαβής της αίτησης, καθώς και το όργανο στο οποίο θα αποσταλεί ο φάκελος της υπόθεσης, συμπληρωμένος καταλλήλως, προκειμένου να αποφασίσει για την αποδοχή του αιτήματος

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την αρ. ΝΣΚ 671/1993 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε στις Δ.Ο.Υ. με την 1143958/10271-2/0016/31.12.1993 εγκύκλιο ΠΟΛ.1387/1993, η υποβολή της ως άνω αίτησης δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και συνεπώς δεν αίρει τις συνέπειες του ληξιπροθέσμου του συγκεκριμένου χρέους (μη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, λόγω των ληξιπροθέσμων, από το φόρο αυτό οφειλών του ενδιαφερομένου που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, υπολογισμός προσαυξήσεων/τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά την είσπραξη του ληξιπρόθεσμου ποσού κτλ).

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υπενθυμίζουμε ότι στους οικονομικά αδύναμους οφειλέτες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ρύθμισης των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις των υποπαραγράφων Α1 (ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας) και Α2 (πάγια ρύθμιση) του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α'107), στις διατάξεις ρύθμισης του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας -ΚΦΔ, (ν.4174/2013 - Α'170), όπως ισχύουν, καθώς και στις κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσες Αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1111/21.5.2013, ΠΟΛ.1112/21.5.2013, ΠΟΛ.1277/27.12.2013, όπως ισχύουν, (σχετ. και οι εγκύκλιοι ΠΟΛ.1140/13.5.2014, ΠΟΛ.1172/9.7.2013, ΠΟΛ.1189/1.8.2014, ΠΟΛ.1226/9.10.2015). Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και σε περίπτωση που αυτό δεν υποστηρίζεται τεχνικά, στην αρμόδια υπηρεσία (κατά περίπτωση Δ.Ο.Υ. κτλ), η οποία κρίνει για τη χορήγηση της ρύθμισης και ενεργεί για την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την εξέταση των δικαιολογητικών, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο