Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2016 ]

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016 Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

(Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;)

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 01.06.2016 
Αριθμ. Πρωτ.: 1078 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) 

ΣΛΟΤ 1078/2016

ΘΕΜΑ: «Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Εταιρεία Α, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως μεσαίου μεγέθους για την μετάβαση στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ε.Λ.Π,), εξετάζει το κατά πόσο υποχρεούται να εφαρμόσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), βάσει της διάταξης του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β

Πιο συγκεκριμένα:. 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Β («μητρική εταιρεία»), η οποία έχει έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν είναι εισηγμένη σε κάποια οργανωμένη αγορά. 

2. Η μητρική εταιρεία Β με τη σειρά της ανήκει κατά 100% στην αλλοδαπή εταιρεία Γ, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Παρισιού και είναι η τελική μητρική («UltimateParentCompany») του Ομίλου Γ. Επισημαίνεται ότι η τελική μητρική Γ είναι εταιρεία συμμετοχών. 

3. Τα οικονομικά στοιχεία τόσο της Α όσο και της Β ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της τελικής μητρικής εταιρείας Γ, που συντάσσονται στη Γαλλία, χωρίς ενδιάμεση ενοποίηση. 

4. Ο κύκλος εργασιών, το σύνολο του ενεργητικού αλλά και ο αριθμός των εργαζομένων της Α υπερβαίνουν το 5% των αντίστοιχων στοιχείων τόσο της μητρικής εταιρείας Β όσο και της τελικής μητρικής εταιρείας Γ. 

Κατά συνέπεια το ειδικότερο ερώτημα μας είναι: 

Ποια εταιρεία θεωρείται τελικά ότι είναι η μητρική της Εταιρείας Α όπως ορίζεται στον νόμο 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.; Εάν θεωρηθεί ότι είναι η άμεσα μητρική της (εταιρεία Β), τότε η Εταιρεία θα πρέπει να συντάξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015, με βάσει τα Ε.Λ.Π., ενώ σε αντίθετη περίπτωση (εταιρεία Γ) θα πρέπει να εφαρμόσει τα Δ.Π.Χ.Α..

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ. 

2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης. 

3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΕΦΚΑ
  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο