Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2000 ]

ΠΟΛ.1282/1.12.2000 Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του ΦΠΑ

(Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του ΦΠΑ )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.



Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1108824/5143/742/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Βασ. Δεδεμάδης
Τηλέφωνο: 3646227

ΠΟΛ.: 1282


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.
1108824/5143/742/0014/ΠΟΛ.1282/1.12.2000

Κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), με τον οποίο έγινε κύρωση του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.1642/1986, όπως ίσχυε) και συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι:

α) Με τον κοινοποιούμενο νόμο κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί ΦΠΑ σ' ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να επέλθει καμία εννοιολογική μεταβολή στις διατάξεις.
β) Εχει γίνει νέα αρίθμηση των άρθρων, γι' αυτό, προς διευκόλυνσή σας, κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των άρθρων του Ν.1642/1986 και των άρθρων του Ν.2859/2000, καθώς και των αλλαγών που έχουν επέλθει σε ορισμένες παραγράφους.
γ) Εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους απαλλασσόμενους από το ΦΠΑ οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιμελητές, δηλαδή η απαλλαγή τους συνεχίζει να ισχύει μέχρι την έκδοση σχετικής Οδηγίας της Κοινότητας και της αντίστοιχης έκδοσης ΑΥΟ, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2, παρ. 11 του Ν.2093/1992.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.1642/1986
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.2859/2000
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΑΝ

ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ
Ν.1642/1986 Ν.2859/2000
(ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986) (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000)



άρθρο 1 ¦ άρθρο 1
άρθρο 2 ¦ άρθρο 2
άρθρο 3 ¦ άρθρο 3
άρθρο 4 ¦ άρθρο 4
άρθρο 5 ¦ άρθρο 5
παρ. 3β, καταργήθηκε ¦
γ ¦ β
άρθρο 6 ¦ άρθρο 6
άρθρο 7 ¦ άρθρο 7
παρ. 3γ, καταργήθηκε ¦
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
στ, ¦ ε,
άρθρο 8 ¦ άρθρο 8
άρθρο 9 ¦ άρθρο 9
άρθρο 10 ¦ άρθρο 10
άρθρο 10α ¦ άρθρο 11
παρ. 2α ¦ παρ. 3
παρ. 3 ¦ παρ. 4
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 10β ¦ άρθρο 12
άρθρο 11 ¦ άρθρο 13
παρ. 6 ¦ παρ. 7
άρθρο 12 ¦ άρθρο 14
άρθρο 12α ¦ άρθρο 15
άρθρο 13 ¦ άρθρο 16
άρθρο 14 ¦ άρθρο 17
παρ. 2α, ¦ παρ.3
3 ¦ 4
άρθρο 14α ¦ άρθρο 18
άρθρο 15 ¦ άρθρο 19
άρθρο 16 ¦ άρθρο 20
άρθρο 17 ¦ άρθρο 21
άρθρο 18 ¦ άρθρο 22
παρ. 1 η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ, ¦ παρ. 1 ζ,η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ,
ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,¦ ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,
ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ¦ ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ,
κε,κστ,κζ,κη,κθ,¦ κε,κστ,κζ,κη,κθ,
λ,λα,λβ,λγ,λδ ¦ λ,λα,λβ,λγ
άρθρο 19 ¦ άρθρο 23
άρθρο 20 ¦ άρθρο 24
άρθρο 21 ¦ άρθρο 25
άρθρο 21α ¦ άρθρο 26
παρ. 7 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
άρθρο 22 ¦ άρθρο 27
άρθρο 22α ¦ άρθρο 28
παρ. 1α, ¦ παρ. 2
παρ. 2 ¦ παρ. 3
άρθρο 22β ¦ άρθρο 29
άρθρο 22γ καταργήθηκε ¦
άρθρο 23 ¦ άρθρο 30
άρθρο 24 ¦ άρθρο 31
άρθρο 25 ¦ άρθρο 32
άρθρο 26 ¦ άρθρο 33
άρθρο 27 ¦ άρθρο 34
άρθρο 28 ¦ άρθρο 35
άρθρο 29 ¦ άρθρο 36
παρ. 5 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
άρθρο 30 ¦ άρθρο 37
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 31 ¦ άρθρο 38
άρθρο 32 ¦ άρθρο 39
άρθρο 32α ¦ άρθρο 40
άρθρο 33 ¦ άρθρο 41
άρθρο 34 ¦ άρθρο 42
άρθρο 35 ¦ άρθρο 43
άρθρο 36 ¦ άρθρο 44
άρθρο 36α ¦ άρθρο 45
άρθρο 36β ¦ άρθρο 46
άρθρο 36γ ¦ άρθρο 47
άρθρο 37 καταργήθηκε ¦
άρθρο 38 ¦ άρθρο 48
άρθρο 39 ¦ άρθρο 49
άρθρο 40 ¦ άρθρο 50
άρθρο 41 ¦ άρθρο 51
άρθρο 42 ¦ άρθρο 52
άρθρο 43 ¦ άρθρο 53
παρ. 1,2,3 ¦ παρ. 1
παρ. 4,5,6,7 ¦ παρ. 2,3,4,5
άρθρο 44 ¦ άρθρο 54
άρθρο 45 ¦ άρθρο 55
άρθρο 46 ¦ άρθρο 56
άρθρο 47 καταργήθηκε ¦
άρθρο 48 καταργήθηκε ¦
άρθρο 49 καταργήθηκε ¦
άρθρο 50 καταργήθηκε ¦
άρθρο 51 καταργήθηκε ¦
άρθρο 52 ¦ άρθρο 57
άρθρο 53 ¦ άρθρο 58
άρθρο 54 ¦ άρθρο 59
άρθρο 55 ¦ άρθρο 60
άρθρο 55α ¦ άρθρο 61
άρθρο 56 ¦ άρθρο 62
άρθρο 57 ¦ άρθρο 63
άρθρο 58 ¦ άρθρο 64
άρθρο 58α καταργήθηκε ¦
άρθρο 59 καταργήθηκε ¦
άρθρο 60 καταργήθηκε ¦
άρθρο 61 καταργήθηκε ¦
άρθρο 62 καταργήθηκε ¦
άρθρο 63 καταργήθηκε ¦
άρθρο 64 καταργήθηκε ¦
άρθρο 65 καταργήθηκε ¦
άρθρο 66 καταργήθηκε ¦
άρθρο 67 ¦ άρθρο 62



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο