Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2016 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1090205 ΕΞ 2016/13.6.2016 Αποσπάσεις υπαλλήλων

(Αποσπάσεις υπαλλήλων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 13-06-2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1090205 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3375138-210 3375139
FAX: 210 3375049-210 3375233

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 68 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/09-02-2007) «Κύρωση του κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»,

2. τα άρθρα 13, 27 και 28 της υποπαραγράφου Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,

3. το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014),

4. το Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α/30-08-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» και το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04.09.2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»,

5. την με αρ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28.1.2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την με αρ. 1/20.01.2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 18/ΥΌ.Δ.Δ./20.01.2016), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 

6. τη σύμφωνη γνώμη του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου όπως διατυπώθηκε κατά την συνεδρίαση του στις 26-5-2016,

7. το υπ' αρ. πρωτ. 96/27.5.2016 ενημερωτικό σημείωμα του Προέδρου του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την από 26-5-2016 συνεδρίαση του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου,

8. τις υπηρεσιακές ανάγκες,

9. τις αιτήσεις των υπάλληλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους ως εξής:

ΑΜΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
...... Κ.Μ.
ΔΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ 31/08/2017
...... Μ.Κ. ΔΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ ΕΩΣ 30/09/2016
...... Α.Φ. ΠΕ-ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ Δ.Ο.Υ. Ε' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΩΣ 31/08/2017Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο