Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-11-2000 ]

ΠΟΛ.1279/27.11.2000 Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι

(Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2000
Αριθ. Πρωτ. 1108384/5119/418/B0014

ΕΛΛΗΝIKH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι4η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ. : 1279

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημοσιογράφοι.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. β' του άρθρου 3 του ν.1642/86 δεν θεωρείται ότι ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και επομένως δεν υπάγονται. σε Φ.Π.Α., οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη.

2. Στο πλαίσιο των πιο πάνω διατάξεων, για την αποφυγή τυχόν παρερμηνειών, εκδόθηκε η Α.Υ.Ο. Σ.800/129/ΠΟΛ.68/4.3.8 7, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1731/9.9.87, με την οποία έγινε δεκτό ότι: η παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ από φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ. Ι και 2 του άρθρου 45 του Ν.Δ.3323/55, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών από δημοσιογράφους, βάσει συμβάσεων
μίσθωσης έργου, οι οποίες δημιουργούν δεσμούς εξάρτησης των προσώπων αυτών με τον εργοδότη τους αναφορικά με τους όρους παροχής των υπηρεσιών ή την καταβαλλόμενη αμοιβή και έχουν ως αποτέλεσμα την ευθύνη του εργοδότη, δεν υπόκειται σε φόρο προστιθέμενης αξίας.

3. Δεσμούς εξάρτησης μεταξύ άλλων, δημιουργεί και η κατά τρόπο τακτικό; ως προς τους όρους, παροχή εργασίας σε έναν ή πλείονες εργοδότες και η κατά οποιονδήποτε: τρόπο αμοιβή αυτής, μονομερώς καθοριζόμενη από τον εργοδότη. ο οποίος έχει την ευθύνη του αποτελέσματος αυτής

4. Εν όψει των ανωτέρω, η παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη ερδοσκοπικού χαρακτήρα, Δημόσιες επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς, την ΕΡΤ ή  σε επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικών, ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, καθώς και σε ποιονδήποτε άλλον εργοδότη, από δημοσιογράφους, με σύμβαση έργου ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση π.χ. εντολής ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, που παρέχονται κατά τρόπο τακτικό, με όρους που καθορίζει ο εργοδότης (π.χ. χρόνος παράδοσης ανατιθέμενης εργασίας ) ανεξάρτητα
από τον τρόπο καθορισμού της αμοιβής (με το κομμάτι, με τη σελίδα κλπ.) του δικαιούχου, εφόσον δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, κατά τα ανωτέρω, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο