Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2016 ]

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/53/1.6.2016 Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας προκειμένου να συμπληρωθούν οι ειδικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

(Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας προκειμένου να συμπληρωθούν οι ειδικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 1-6-2016
Αριθ. Πρωτ. Σ40/53

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Κ. Νικολοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215192
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ   

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ: «Συνυπολογισμός του χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας προκειμένου να συμπληρωθούν οι ειδικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.»


1. Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.14465/608/25-4-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με συνημμένη τη με αρ. 35/2016 ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την οποία ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας δύναται να λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της σχετικής αίτησης, όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν των ανωτέρω, επιπλέον των όσων αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας να λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος θα πρέπει η επιδότηση να έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη ως προς τη θεμελίωση πενταετία , αυτονόητα δε στο έτος εκείνο στο οποίο εντοπίζεται το έλλειμμα της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερομισθίων προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα μειωμένης σύνταξης.

Ευνόητο είναι ότι ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας που μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης την κρίσιμη πενταετία μπορεί να ανέλθει μέχρι 200 ή 300 ημέρες ανάλογα με τη διάταξη που εφαρμόζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται και αφορά το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας που συνυπολογίζεται.

Αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασία, θα κριθούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά και αφορούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί εντός πενταετίας από την έκδοση του παρόντος εγγράφου, θα επανακριθούν οίκοθεν εφόσον είναι εφικτό ή μετά την υποβολή αίτησης - όχλησης από τους ενδιαφερόμενους, η ημερομηνία της οποίας καθορίζει και την έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Διευκρινίζεται ότι ο ανωτέρω χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας μπορεί να ληφθεί υπόψη και στην περίπτωση των ασφαλισμένων γυναικών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την πλήρωση των προϋποθέσεων μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος μέχρι 31-12-2010 προκειμένου να λάβουν μειωμένη ή πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τα ισχύοντα μέχρι 31-12-2010 όρια ηλικίας.

2. Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων μπορεί να γίνει δεκτό ότι και για τη συμπλήρωση των 750 ημερών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος σε ασφαλισμένους για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά, θα λαμβάνεται υπόψη χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και μέχρι 200 ημέρες συνολικά, εφόσον βέβαια η επιδότηση λόγω ασθενείας έχει λάβει χώρα κατά την κρίσιμη πενταετία.

Και στις περιπτώσεις αυτές αιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας καθώς και όσες έχουν αντιμετωπιστεί διαφορετικά θα αντιμετωπιστούν ως ανωτέρω.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο