Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-04-2016 ]

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αριθ. πρωτ.: ΔΒ3/οικ. 16018/28.4.2016 Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών

(Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Μαρούσι, 28/04/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/οικ. 16018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα:
Πληροφορίες: Ι. Μπιτσικώκου
Τηλ: 210 8110840
Fax: 210 8110870
Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123 Μαρούσι
E-mail:

ΘΕΜΑ: «Σύσταση της επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του ΕΟΠΥΥ και παροχή οδηγιών σχετικά με την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων αυτών.»

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α. «τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. Α1β/Γ.Π. 15191/6-5-2015, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», συστάθηκε η Επιτροπή Ενστάσεων για την εξέταση ενστάσεων των ασφαλισμένων επί απορριπτικών αποφάσεων σχετικά με αποδόσεις δαπανών του ΕΟΠΥΥ.

Κατά την 3η συνεδρίαση της η ανωτέρω επιτροπή καθόρισε την διαδικασία υποβολής των ενστάσεων-προσφυγών κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Δ/ντων των ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ (όσο υπάρχουν τα Υποκ/τα ΙΚΑ για τις παροχές και εκδίδουν αποφάσεις) και των αποφάσεων Δ/ντών της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου να διευθετηθεί η διαδικασία της ορθής υποβολής των ενστάσεων και περαιτέρω η διαβίβασή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην επιτροπή, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Προσβλητέες Πράξεις-Νομιμοποίηση-Προθεσμίες-Αρμοδιότητες

Η επιτροπή αποφαίνεται επί ενστάσεων-προσφυγών κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων ΕΟΠΥΥ, των Δ/νσεων της Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν στην εφαρμογή του ΕΚΠΥ. Ως απόφαση Δ/ντή νοείται κάθε εκδιδόμενη εκτελεστή πράξη επί των ανωτέρω θεμάτων με την οποία παράγονται έννομα αποτελέσματα. Η επιτροπή εξετάζει ενστάσεις επί απορριπτικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από την σύσταση της επιτροπής (ΑΔΑ: 67ΣΓ465ΦΥΟ-ΓΑΞ).

Δικαίωμα ενστάσεως έχει ο θιγόμενος από την απόφαση του Δ/ντή της ΠΕ.ΔΙ. του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Δ/ντών της Κ.Υ. ΕΟΠΥΥ με προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, η οποία θα υπολογίζεται από την κοινοποίηση της σχετικής αποφάσεως στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό παραλαβής. Η προθεσμία είναι ανατρεπτική και δεσμεύει τη διοίκηση και τον ενδιαφερόμενο, άρα παρερχόμενη καθιστά την προσβαλλόμενη πράξη οριστική. Η άσκηση της αίτησης θεραπείας (ένσταση) αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης του Δ/ντή. Στις διοικητικές πράξεις των Υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνεται ενημέρωση για τη δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του αρμοδίου οργάνου, την προβλεπόμενη προθεσμία και τις συνέπειες παράλειψης της άσκησής της. Ήδη ζητήθηκε από τη Δ/νση Πληροφορικής τροποποίηση της ηλεκτρονικής φόρμας της απορριπτικής απόφασης του Διευθυντή ώστε να αναγράφει «Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα ένστασης εντός 30 ημερολογιακών ημερών, από την κοινοποίηση του παρόντος.».

Η επιτροπή ενστάσεων στην οποία μεταβιβάζεται μετά την ένσταση ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης (αντίγραφο φακέλου), καθίσταται αποκλειστικώς αρμόδια για την έρευνα του νομικού και πραγματικού μέρους της υπόθεσης και ως πλήρους δικαιοδοσίας όργανο κρίνει εξαρχής την ενώπιον της αγόμενη διαφορά, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την έρευνα της ορθής εφαρμογής του ΕΚΠΥΥ από τυχόν πλημμέλειες της προσβαλλομένης αποφάσεως. Εφαρμοστέο νομικό καθεστώς είναι τα ισχύον κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης εκτός αν ισχύει ευνοϊκότερη ρύθμιση κατά το χρόνο εξέτασης της ένστασης.

Η επιτροπή δεν έχει δικαίωμα κρίσης επί της απόφασης Υγειονομικού Οργάνου βάσει της οποίας εκδόθηκε απορριπτική απόφαση Δ/ντή για την απόδοση δαπανών υγείας.

Διαδικασία

Οι ενστάσεις-προσφυγές κατά των απορριπτικών αποφάσεων των Δ/ντων των ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ, των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων του ΙΚΑ (όσο υπάρχουν τα Υποκ/τα ΙΚΑ για τις παροχές και εκδίδουν αποφάσεις) και των αποφάσεων Δ/ντών της ΚΥ του ΕΟΠΥΥ θα υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ή του ΙΚΑ που εξέδωσε την απορριπτική απόφαση. Οι εν λόγω ενστάσεις, με σχετική έγγραφη εισήγηση του αντίστοιχου Δ/ντή, αντίγραφο του φακέλου και λοιπών στοιχείων, θα διαβιβάζονται στη Γραμματεία της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΟΠΥΥ για την εξέταση αιτημάτων αποδόσεως δαπανών, Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23 2ος όροφος, γραφείο 87 (γραμματέας της επιτροπής έχει ορισθεί η υπάλληλος Στατέλη Μαρία με αντικαταστάτρια την κα Οικονόμου Νικολέττα). Αν η επιτροπή δεν αποφανθεί εντός 6 μηνών από την παραλαβή της ένστασης τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π. 3298/8-2-2016 Κ.Υ.Α.)

Κατά τη συζήτηση της ένστασης δύναται η Επιτροπή με έγγραφη πρόσκληση του γραμματέα της, να καλεί ενώπιόν της τον ενδιαφερόμενο, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ενώπιον της Επιτροπής παρίσταται ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή δικηγόρου.

Η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία περαιώνεται με την έκδοση της απόφασης, η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΕΟΠΥΥ ή ΙΚΑ) όπου βρίσκεται και ο φάκελος της υπόθεσης. Επί της απόφασης της επιτροπής ενστάσεων δεν καταλείπεται πλέον δυνατότητα για επανεξέταση της υπόθεσης καθώς οι αποφάσεις της επιτροπής είναι εκτελεστές για τα όργανα του ΕΟΠΥΥ, εκτός αν ζητηθεί αρμοδίως η αναστολή εκτελέσεώς τους.

Δικαστική προστασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.702/1977 «Εάν εις την νομοθεσίαν, κατ' εφαρμογήν της οπίας εξεδόθη η πράξις της διοικητικής αρχής προβλέπεται η δυνατότης ασκήσεως ενδικοφανούς μέσου, συνεπαγομένου έλεγχον της πράξεως νόμω τε και ουσία, ενώπιον της αυτής ή ιεραρχικώς προϊσταμένης αρχής ή ειδικώς κατεστημένου οργάνου, ή ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου προσφυγή ασκείται μόνον κατά της εκδιδομένης επί του ενδικοφανούς τούτου μέσου πράξεως».

Η προσφυγή ασκείται υπό παντός έχοντος έννομον συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών, αρχομένης από της κοινοποιήσεως και μπορεί να ασκηθεί ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.


Ο Πρόεδρος ΕΟΠΥΥ
Σ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο