Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2016 ]

Αριθμ. Υ149/26.5.2016 Τροποποίηση της Υ132/4-3-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας»

(Τροποποίηση της Υ132/4-3-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Υ149

(ΦΕΚ Β' 1529/30-05-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

β) του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

γ) Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).

δ) Της Υ132/4.3.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας» (Β΄ 631).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Υ132/4.3.2016 απόφασης Πρωθυπουργού προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:

«ιβ) Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Άρθρο 2

Το άρθρο 4 της Υ132/4.3.2016 απόφασης Πρωθυπουργού αναριθμείται σε άρθρο 5 και το άρθρο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης σε άρθρο 6.

Άρθρο 3


Στην Υ132/4.3.2016 απόφαση Πρωθυπουργού, προστίθεται άρθρο 4 ως εξής:

«1. Για την υποβοήθηση του έργου της, η «Επιτροπή Εξωστρέφειας», επικουρείται από Ομάδα με την ονομασία «Επιχειρησιακή Ομάδα Εξωστρέφειας», (στο εξής ΕΟΕ). Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και η διάρκεια της καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 της Υ132/4-3-2016. Ειδικά ως προς την σύνθεση της ΕΟΕ, η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταση των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργείων ή Φορέων.
2. Τα μέλη της ΕΟΕ δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.
3. Προς υποβοήθηση του έργου της ΕΟΕ δύναται να συστήνονται υποστηρικτικές Ομάδες Εργασίας, ανά τομέα τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης. Η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και η διάρκεια των ομάδων εργασίας καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εξωστρέφειας.
4. Τα μέλη των Ομάδων Εργασίας της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνουν καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση».

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο